KADLEČEK, J. Zlepšení procesů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení procesů prodeje malé společnosti v oblasti výroby polygrafických produktů. Autor v analytické části detailně popisuje výrobní program, jednotlivá pracoviště i výrobní postup. V rámci analytické části popisuje na průběh zakázky standardních výrobků. V detailní analýze se zaměřuje na popis procesů prodeje výroby a s tím souvisejících procesů nezbytných pro zadání, monitoring a ukončení zakázek a využití softwarové podpory v jednotlivých procesech. Vzhledem k neexistenci podpory v informačním systému a z toho vyplývajících problému v podobě monitoringu zakázek, stavu zásob a skutečné kalkulace zakázek se v návrhové části zaměřuje na návrh požadavků na informační systém, označuje procesy, které po zavedení informačního systému změní a vytipovává systémy vhodné pro malou společnost zabývající se polygrafickou výrobou. Přínosem pro zvolenou společnost by bylo vhodné detailnější zpracování průběhu změn procesů po implementaci informačního systému a porovnání dalších vlastností vybraných systémů, jako je např. integrace s e-shopem a dalšími systémy ve společnosti (aplikace pro grafiku, řídicí systémy jednotlivých výrobních zařízení, atd.). Práce vykazuje velké množství překlepů a chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Juřica, Pavel

V této bakalářské práci se velmi obtížně hledá pojítko stanoveného cíle, výstupů z analýz a samotného návrhu. Práci doporučuji k obhajobě, pokud autor odpoví na uvedené otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Cílem práce je návrh na zlepšení procesu řízení zakázek. Autor si cíl práce zůžil na procesy prodeje a jejich podpory. V analýze pak rozebírá celý proces zpracování zakázky. Jedním z cílů bylo nalezení úzkých míst, což v práci postrádám. Z výsledků není zřemá ani slibovaná optimalizace procesu a stanovený cíl zkrácení času procesu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor velmi pečlivě zmapoval procesy podniku. Následně na základě hovorů se zaměstnanci uvádí nedostatky v nesprávně uchopené SWOT analýze.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Analytická, výstupy z analytické části a návrhová část jsou tři naprosto odlišné práce.
Praktická využitelnost výsledků E Pokud autor tvrdí, že se podniku vypladí implementovat informační systém, pak by měla být kalkulovaná i návratnost investice. Vyčíslení přínosů postrádám.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Struktura práce je nevyvážená. Některé části jsou kvalitně zpracovány, ale provázanost mezi nimi je nejasná. Práci provázejí pravopisné chyby.
Práce s informačními zdroji F Celá teoretická část je na 6 stranách práce, což s ohledem na rozsah analytické části (45 stran) je citelně nevyvážené. Autor se opírá o 4 knihy a sekundární zdroje webových stránek. Celkem využívá 9 použitých zdrojů. V kapitole 1.6 je proveden zajímavý pokus o přímou citaci. V práci by měly být využity i další tři knižní zdroje, které jsou uvedeny v zadání. Zpracování této části práce je nedostatečné.
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 142916