PASDIORA, D. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

V čem vidíte příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti cestou zvýšení spokojenosti zákazníků? Jakým způsobem se jejich zvýšená spokojenost projeví ve zvýšené konkurenceschopnosti? Jaké ukazatele pro měření spokojenosti zákazníků lze použít - posuďte je jak z pohledu "teorie", tak "praxe".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle diplomové práce jsou formulované v samostatné části v samotném úvodu: zaměření na odhalení příčin nespokojenosti zákazníků s vypracováním návrhů pro odstranění jejich příčin patří ke "standardním" marketingovým tématům, kterým se v poslední době věnuje řada firem. Jeden z dílčích cílů - zvýšení prodejnosti nových vozů - je zcela mimo možnosti této DP - nevylučuji tím možnost, že k tomuto zvýšení dojde, ale v rámci hodnocení práce jde pouze o velmi hypotetickou možnost. S tímto komentářem mohu konstatovat, že hlavní cíle práce byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup řešení, jakož i použité metody pro analýzu jsou s ohledem na charakter řešené problematiky standardní, nemám k nim žádné komentáře.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Vzhledem k charakteru informací, se kterými autor pracoval (centrálně koordinovaná databáze odpovědí od zákazníků, získávaná standardizovaným způsobem, počínaje formulací otázek až k jejich vyhodnocení) měl autor velmi usnadněnou pozici. V případě dalších informačních zdrojů, založených na autorových vlastních postupech, úvahách a snahách mám výhradu vůči zpracování SWOT analýzy, kde v části "příležitostí" jsou uvedeny faktory, které sem "nepatří" - komplexní služby, udržování skladových zásob... toto jsou typické "silné stránky"...
Praktická využitelnost výsledků A Práce je psána z pozice vedoucího prodeje - jsou na ní patrné "silné" i "slabé" stránky této skutečnosti. Silnou stránkou je právě použitelnost výsledků - práce je viditelně napsaná "pro společnost" (někdy na úkor "akademické čistoty").
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce je logické, použitá terminologie je adekvátní, stejně tak jako odborná jazyková úroveň. Z formálního (?) hlediska působí rušivě časté používání "firemního slangu" nebo hovorové češtiny typu: "na prodejně", "rozjednaný klient" , "...postupně na základě doporučení rozšiřovat a zajišťovat tak společnosti zisky a další" či (zákazník) "nemusí vkládat dodatečně ani 1,- Kč"... až k neobratnostem typu "Kdyby bylo vysvětlení tohoto více vysvětleno, byl by reálný kladnější celkový výsledek."
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autor měl ze své pozice přístup k unikátním datům, která jsou centralizovaně shromažďována a vyhodnocována v rámci prodejní organizace Hyundai. Využití těchto informací považuji za jednu z předností práce. Literatura, použitá pro charakteristiku teoretických přístupů, je vhodně zvolená a řádně ocitovaná
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Řeháková, Michaela

Diplomová práce pana Pasdiory odpovídá zadání a rozsahu. Je zřetelně znát, že student již zná společnost, které se problematika týká velmi dobře, je v denním kontaktu s klienty a má zmapovány popisované situace. Využil tak své studijní znalosti a propojil je s praxí. Pokud by práce měla býti v ještě větším rozsahu, určitě by se mohl analýze spokojenosti klientů věnovat podrobněji. Práce je strukturovaná a přehledná, doplněná o obrázky a grafy. Zvláště vydařené jsou konkrétní návrhy, které by mohly vést ke zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků. Věřím, že společnost Rely servis s.r.o. může, bude-li chtít, uvedené návrhy otestovat v praxi. Zadání a cíl diplomové práce v tomto rozsahu byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 94830