JEŽEK, S. Využití metod SPE pro stanovení ultrastopových koncentrací platinových kovů v environmentálních matricích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Komendová, Renata

Ing. Stanislav Ježek se ve své doktorské práci věnoval problematice kontaminace složek životního prostředí rizikovými prvky, speciálně platinovými kovy. Ty se do životního prostředí dlouhodobě dostávají z automobilových katalyzátorů a s nárůstem počtu automobilů a hustoty dopravy úměrně narůstají i jejich obsahy v environmentálních matricích. Instrumentální techniky však mnohdy neposkytují dostatečné limity detekce pro stanovení těchto ultrastopových koncentrací, a tak bývají s výhodou využívány prekoncentrační techniky, zejména extrakce do pevné fáze. Hlavním cílem disertační práce ing. Ježka byl výběr a optimalizace vhodných sorpčních systémů pro zakoncentrování platinových kovů, konkrétně platiny a palladia. Během tohoto procesu se zakoncentrováním zvýší množství kovu v eluátu a dojde také k odstranění rušivé matrice vzorku. Student provedl výběr vhodných sorpčních systémů, založených zejména na sorpci iontových asociátů platinových kovů na nepolární sorbenty. Druhou skupinu sorbentů tvořily iontoměniče, kde lze s výhodou využít zejména aniontoměniče. U všech vybraných systémů – šest nepolárních sorbentů, tři typy aniontoměničů – provedl optimalizace sorpčních procesů a podrobné studium interferenčních vlivů. Vybrané postupy pak student aplikoval při analýzách reálných environmentálních vzorků. Jako environmentální matrice, s ohledem na kontaminaci životního prostředí z automobilové dopravy, byly pro analýzu zvoleny vzorky půd. Nově pak student využil pro monitoring obsahu platinových kovů v okolí frekventovaných komunikací dálniční lapoly, kde analyzoval jak vodnou složku, tak usazený kal. Z výsledků disertační práce vyplývá, že kontaminace platinou a palladiem narůstá s rostoucí hustotou automobilové dopravy a tyto kovy se dostávají i do větších vzdáleností od zdrojů znečištění. Silniční lapoly pak byly vyhodnoceny jako vhodné odběrové body pro posouzení znečištění prostředí z dopravy. Jejich výhodou je nejen výrazné zadržování kovů v sedimentačním kalu, ale také to, že mohou sloužit jako stabilní odběrová místa pro posuzování vývoje kontaminace v delším časovém období. Stanislav Ježek během svého doktorského studia plnil všechny své úkoly zodpovědně a precizně, někdy však s menším časovým odstupem. Velmi ale oceňuji jeho aktivní přístup při získávání reálných vzorků. Výběr vhodných matric, vzorkovacích míst i plán vzorkování si sám navrhl a aktině zrealizoval. Odborným výstupem pak jsou tři publikace v impaktovaných časopisech, z nichž dvě se přímo dotýkají výsledků jeho disertační práce. Zúčastnil se také řady odborných konferencí, podílel se na pedagogické činnosti a aktivně se při denním studiu zúčastňoval propagačních akcí fakulty. Po jeho přechodu na kombinovanou formu studia jeho aktivita poměrně zpomalila, což připisuji vyššímu pracovnímu vytížení v zaměstnání. Nicméně i přes tato úskalí disertační práci odevzdal. Disertační práce ing. Stanislava Ježka naplňuje všechny stanovené cíle. Student prokázal samostatnost a tvůrčí výzkumnou schopnost. Jeho disertační práce splňuje všechny kritéria na daný typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Disertační práce Ing. Stanislava Ježka je zaměřena na optimalizaci prekoncentračních technik pro stanovení vybraných iontů kovů (platiny a palladia) a následné využití optimalizované metody pro stanovení koncentrací těchto prvků v reálných environmentálních matricích (půda, sediment, voda). Hladiny Pt a Pd sice nedosahují environmentálně vysokých hodnot, ale jsou toxikologicky významné, z čehož plyne potřeba jejich monitoringu. Práce je vypracována v rozsahu 101 stran textu včetně příloh a seznamu literatury. Její členění je standardní, je využito 136 převážně časopiseckých zdrojů, impaktovaných časopisů. Teoretická část (26 stran) podává aktuální přehled o těžbě, získávání, využití, recyklaci a antropogenních zdrojích platinových kovů. Podstatná část (Kap. 2.4) je věnována ucelenému přehledu o jejich koncentracích v jednotlivých složkách životního prostředí, a to jak biotických, tak abiotických. Tato kapitola je přehledně zpracovaná, informace o koncentracích platiny a palladia podává prostřednictvím přehledných tabulek a tím pádem odpadá zdlouhavý popis studií a prací, které se problematikou zabývají. Kladně hodnotím i snahu studenta o ztvárnění osudu a úrovní koncentrace platiny a palladia prostřednictvím přehledného grafického abstraktu (obr. 17). Co poněkud postrádám, je zmínka o ekotoxicitě těchto rizikových prvků, i když zdravotní riziko je zde zmíněno. Další logickou částí je popis a přehled metod stanovení platiny a palladia a prekoncentračních metod se zaměřením na extrakce tuhou fází využívaných v oblasti jejich analýzy. Opět jsou praktická použití technik SPE při analýze platiny a palladia z různých studií vhodně shrnuta do přehledné tabulky. Teoretická část podává aktuální informace, po stránce obsahové je v souladu s cíli práce, nicméně mám k ní připomínky uvedené níže. Experimentální část je plně v souladu s cíli disertační práce; podává přehled a informace o místech, odběru vzorků o jednotlivých krocích, které byly vykonány v rámci optimalizace metody pro stanovení platiny a palladia (ať již se jednalo o optimalizaci podmínek vlastního stanovení na ET-AAS - vlnová délka, teplotní program, acidita) nebo prekoncentrační metody, kdy byly porovnávány prostřednictvím modelových vzorků s přídavkem rušivých prvků matriční efekty a účinnosti sorpce na šesti modifikovaných sorbentech a šesti iontoměničích s cílem vybrat optimální sorbent a objem popř. koncentraci (v případě iontoměničů) elučního činidla. Zmíněné představuje poměrně časově náročnou problematiku. Kapitola 5.3.2 a 5.3.3 test homogenity rozptylu a Posouzení kalibrační závislosti by dle mého mínění měly být součástí teoretické části, a navíc jsou opředeny nepřesnostmi, které souvisí s nepoužitím primárních zdrojů. Viz níže. Rovněž kapitola 5.5.2 a 5.5.3, kde jsou představovány jednotlivé sorbenty a iontoměniče, by spíše patřila do teoretické části. Popisy jednotlivých sorbentů by pak měly být prezentovány s větší přesností. Co se týká části kapitoly Výsledky a diskuse, je tato komentářem jednotlivých výše uvedených postupů a jejich výsledků. Zejména v části Analýza reálných vzorků bych uvítala i diskusi s výsledky studií zabývajících se podobnou problematikou kontaminace prostředí frekventovaných aglomerací, popř. komunikací. K práci mám následující připomínky: Po formální stránce by bylo vhodné lépe strukturovat text, často jsou mezi obrázky, tabulkami malé mezery – splývá popis tabulek a obrázků. Popisky obrázků mají být kurzivou. Celá řada obrázků je upravena dle citovaného zdroje (kladně hodnotím popisky v jazyce ve kterém je psána práce), avšak u obrázku není uvedeno: upraveno dle pouze citace. Násobné citace mají být ve společné závorce. Citovány by měly být platné normy citace [117] odkazuje na již neplatnou normu. Nachází se zde občas stylistické chyby. V práci je poněkud nešťastně používáno slovo autokatalyzátor, i když z kontextu práce jasně vyplývá, že se jedná o katalyzátor automobilu, vzhledem k tomu, že autor je absolvent FCH a ví, co je autokatalyzátor chemické reakce, pojem autokatalyzátor bych zde nepoužívala. Rovněž k používání termínu kovy mám výhrady, zvláště v kapitolách, kde se již píše o separaci; zde bych se držela termínu ionty kovů. Pozor na psaní slova styren-divinylbenzen má být s pomlčkou. V práci se vyskytuje řada nepřesností př. dálnice není dopravní uzel, ale spíše tepna, platina a paladium se využívá v klenotnictví (šperkařský průmysl asi ne, to by se klenotníci zlobili neb jde o řemeslo), US EPA psát zvlášť, sloučeniny působí nefrotoxicky a ne nefroticky, v popiskách os u jednotek není použit exponent, str. 24 cituji: mlž byl umístěn do roztoku kovů (to by asi nepřežil). Str. 25 cituji: „půda tvořena převážně horninami vulkanického původu“, není správně-půda vzniká jejich zvětráváním, ale není tvořena horninami. Výraz geologické složení půdy (geologické složení hornin, ale ne půdy). Str. 31 je uvedeno, že jde o separaci vzorku, ale jde o separaci analytů, vzorek neprotéká pod tlakem, ale prostřednictvím podtlaku, nesoulad mezi obr. 18 a popisem téhož v tab. 10. Výrazy aniontoměničové a kationtoměničové raději zaměnit za anexy a katexy neb v původních je často překlep, pojem plazma v práci má být rodu středního apod. Disertační práce má dobrou úroveň. Student prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Stanovené cíle byly splněny. Práce přináší nové poznatky nejenom v oblasti studia prekoncentračních technik a vlastního stanovení prostřednictvím AAS, ale i poznatky o úrovni kontaminace vybranými analyty ve vybraných oblastech. Po zodpovězení uvedených dotazů a úspěšném obhájení práce doporučuji udělení vědecko-akademické hodnosti Ph.D.

Navrhovaná známka

Otázky

Gregor, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 159818