MAZÁNKOVÁ, M. Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Andres, Josef

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jůza, Petr

Diplomová práce je poměrně značně obsáhlá. Zahrnuje analýzu celkem 12 kritických zdrojů možných dopravních nehod na ve spolupráci s Policií ČR vybrané křižovatce silnic III. tříd jižně od Brna. Obdobných zadání bylo vypsáno na ÚSI několik a diplomantka přistoupila k řešení úkolu poněkud odlišně od ostatních kolegů. Zaměřila se na pouze jedno problémové místo – křižovatku silnic III/42510, III/41619 a III/39528, kde provedla velmi podrobný rozbor možných příčin dopravních nehod. Zde lze diplomantce vytknout pouze jedno a to, že do možných příčin nehod nezahrnula i stav vlastní vozovky. Je všeobecně známo, že nevyhovující protismykové vlastnosti krytů jsou velmi často rozhodujícím faktorem na vzniku dopravní nehody, zejména pak se zjištěním diplomantky, že poměrně vysoké procento řidičů překračuje v této lokalitě povolenou rychlost jízdy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37003