DOSTÁL, M. Systém adaptivního řízení zadní nápravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Míša, Jiří

Práce se zabývá návrhem systému adaptivního řízení zadní nápravy, která navazuje na autorovu bakalářskou práci. Jelikož se jedná o velmi komplexní úlohu, která spojuje výpočetní, konstrukční, výrobní a testovací fázi, tak je důkazem autorova zodpovědného přístupu a píle k vypracování daných úkolů, které si sám stanovil. První část práce se zabývá podrobnou rešerší jízdní dynamiky vozidla, která se soustředí na kontrolu a stabilitu vozidel. Dle uvedených informací je vidět, že autor nabývá nadstandartních znalostí, co se týče jízdní dynamiky a návrhu kinematiky vozidel. V praktické části student vypracovává a dále rozvíjí modely vozidel studentské formule, díky kterým navrhuje a optimalizuje systém adaptivního řízení zadní nápravy. Práce nekončí pouze návrhem a optimalizací parametrů v digitální podobě, s využitím propojení více softwarů, ale rovněž výrobou funkčního vzorku, spolu s testováním na vozidle. Součástí testování s reálným vozidlem autor rovněž validoval chování modelu vozidla, který využíval pro optimalizaci algoritmu řízení. Výstupem je hotový a funkční systém, který je možné aplikovat na vozidle, spolu s ověřeným modelem vozidla, ze kterého mohou vycházet další užitečné studie a návrhy. Student přistupoval ke zpracování diplomové práce a plnění dílčích úkolů velmi samostatně. Kladně je nutné hodnotit i skutečnost, jak autor práce vypracoval celkový plán návrhu, výroby i testování. Po formální stránce, text neobsahuje výrazné gramatické chyby a stylisticky i graficky práce vyhovuje standartu závěrečných prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fojtášek, Jan

Práce pana dostála se zabývá návrhem systému řízení zadní nápravy pro zlepšení dynamiky jízdy formule student. Popsána je související teorie, konstrukční návrh, kontrolní algoritmus i experimentální ověření na reálném vozidle. V rešeršní části je zpracován podrobný popis problematiky a souvisejících fyzikálních jevů. Z tohoto popisu je zřejmé, že si autor dané téma pečlivě nastudoval a velmi dobře pochopil cíle zadání. Ocenit lze rozsah a množství odvedené práce, praktický dopad, experimentální ověření teorie, a především měřitelné výsledky. Student tímto prokázal výborné znalosti v oblasti dynamiky vozidel, konstrukce mechatronických zařízení, automatizace (včetně návrhu a ladění kontrolního algoritmu) i experimentální práce. Po formální stránce je textová část propracovaná a je psána čtivou formou, kde až na drobné překlepy a zřídka se vyskytující nevhodné formulace, je vše v souladu s požadavky kladenými na tento typ práce. Grafická úroveň působí rovněž velmi propracovaným dojmem, zejména množství názorných obrázků a popsaných grafů svědčí o velkém objemu času, který autor práci věnoval. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139078