KUBRICKÝ, J. Optimalizace SLM procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vtípil, Jaroslav

Hlavním cílem předložené práce je nalezení optimálních parametrů výrobních procesů pro výrobu úsťových zařízení z titanové slitiny Ti6Al4V pomocí technologie SLM. Práce na první pohled zapůsobí svou profesionalitou a množstvím sledovaných důsledně řešených jednotlivých aspektů. Práce je pěkně logicky řazena, po formální stránce na výborné úrovni. Vytknout snad lze jen nepřehledné používání stejných znaků pro desetinné oddělovače a interpunkci. Pozornost zaslouží kapitola dvě „Přehled současného stavu poznání“, která nabízí velmi koncentrovaný, stručný přehled problémů spojených s SLM technologií s odkazy na čerpané zdroje. Těžiště práce je v provedených experimentech, měřeních a jejich vyhodnocení. Tyto jsou zpracovány na vysoké úrovni a velmi důsledně. Jejich vyhodnocení a použití získaných závěrů je logické a obsažné. Škoda jen, že získaná data (výsledky), jen zřídka obsahují rozptyly naměřených hodnot a vlastně ani v jednom z případů intervaly spolehlivosti. Nejslabší částí práce je kapitola šest „Diskuse výsledků“, která je ve skutečnosti jen stručným shrnutím předešlého s upozorněním na některé překvapivé výsledky. Závěrem je třeba říci, že cílů práce bylo vrchovatou měrou dosaženo. Na základě výsledků diplomové práce byl realizován funkční vzorek úsťového adaptéru útočné pušky v perfektní kvalitě. Přístup studenta k celému řešení zadání byl velmi zodpovědný, pracovitý s velkou mírou samostatnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Majzlík, Pavel

Rozsáhlá diplomová práce popisující aditivní výrobu úsťového zařízení. Aditivní výroba je v dnešní době velikým tématem pro průmysl a tato práce může být již nyní prakticky využita jako podklad pro řešení některých projektů v rámci CZ. Informace v diskuzi kopírují částečně informace v závěru - diskuze mela byt rozvinutější, nyní shrnuje jen poznatky (např.. proč je rozptyl u T1 vzorku 68%... a pod). Diplomovou práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101038