KULIL, V. Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Telec, Ivo

Práce splňuje formální a obsahové poždavky na práci tohoto druhu v příslušném oboru a studijním programu. Předložená disertační práce odpovídá výzkumné činnosti vykonávané na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, jakož i plnění individuálního studijního plánu jmenovaného studenta. Části disertační práce vyšly časopisecky, resp. sborníkově. Doporučuji další postu v této věci včetně obhajoby práce.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mikš, Lubomír

Předložená disertační práce má některé části s racionálním jádrem a některé zajímavé pasáže. Terminologicky a metodicky - zásadním pojetím pohledu na členění ceny nemovitosti na část hmotnou a nehmotnou - je však nepřijatelná. Předloženou disertační práci nedoporučuji přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka

Abraham, Karel

Z celkového pohledu a možností autora, které k rozpracování tohoto tématu měl a mohl mít k dispozici je práce zpravaná na velmi dobré úrovni. V souboru uvěřejněných prací, kde je autor dizertační práce i autorem mnoha pojednání, článků a statí na shodné nebo odbobné téma dizertační práce je zřejmé, že autor se touto problematikou zabývá již dlouhodoběji a lze předpokládat, že i do budoucna úspěšně.

Navrhovaná známka

Matějka, Libor

Předložená práce a její výsledky, dle mého názoru prokazují tvůrčí schopnosti doktoranda a splňují požadavky kladené na disertační práce doktorského studijního oboru Soudní inženýrství. Autor ve své práci prokázal schopnost samostatné práce v daném oboru i přes připomínky výše uvedené. Publikační činnost považuji za přijatelnou, odpovídající požadovaným standardům. Části disertační práce byly publikovány v odborných článcích. Použitá literatura je poměrně rozsáhlá a autor sleduje nejnovější literaturu úzce související s tématem jeho práce. Doporučuji disertační práci Ing. Vladimíra Kulila přijmout k obhajobě. Po jejím úspěšném obhájení navrhuji udělení titulu Ph.D.

Navrhovaná známka

eVSKP id 50769