MIKO, D. Návrh zavedení prvků štíhlé výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce se zaměřuje na zkrácení přestavby hlubotiskového stroje BOBST. Autor postupoval při řešení problému metodicky s využitím kombinace různých metod štíhlé výroby. Analytická část je zpracována detailně, sběr dat i měření procesu přestavby je velmi rozsáhlé. Vlastní návrh je obsahlý a uvádí dvě možné varianty řešení, které jsou kromě detailního návrhu realizace vyhodnoceny i z ekonomického hlediska. Práce může sloužit jako podklad pro rorhodování managementu pro zkrácení doby přestavby stroje a tím k zeštíhlení výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chalupa,, Jan

Autor velmi dobře popsal a přiblížil hlavní metody continuous improvement, které se zabývají zejména analýzou a následným procesem vedoucímu k zvýšení výrobních parametrů a větší efektivitě celé společnosti (a to nejen samotné výroby, ale i dalších oddělení firmy). Na základě poskytnutých dat a vlastního pozorování byla identifikována největší příčina prostojů. Po pochopení detailů samotné polygrafické činnosti byly navrženy řešení, které jsou schopny významně snížit ztrátové časy a tím pádem umožnit společnosti další růst. Navržené řešení byly taktéž zhodnoceny z finančního hlediska a poskytují míru návratnosti v případě jejich realizace. Na základě všeho výše uvedeného DOPORUČUJI PRÁCI K OBHAJOBĚ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 135029