MRÁZEK, P. Návrh spínaného komparátoru a jeho srovnání s komparátorem v topologii operačního zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Roman

S ohledem na posudek konzultanta uvedené práce Ing. Martina Podzemného z firmy onsemi lze konstatovat, že cíl diplomové práce, zaměřené na návrh spínaného komparátoru a jeho srovnání s komparátorem v topologii operačního zesilovače, byl v plném rozsahu splněn. V teoretické přípravě se studentovi podařilo zorientovat se v nepřeberném množství různě kvalitní literatury a pochopit a vybrat vhodná obvodové řešení spínaných komparátorů pro další návrh. Také našel vhodné obvodové techniky pro kompenzaci zpětného rušení do vstupů a srozumitelně popsal vnitřní funkci jednotlivých obvodů. Před samotným návrhem dostatečně ovládl práci ve vývojovém prostředí společnosti Cadence. Naučil se používat různé metody obvodových analýz a pracovat s výstupy simulací. Během návrhu se mu podařilo více ponořit do funkčních vlastností jednotlivých obvodových elementů. Také správně zhodnotil vztah mezi funkcí obvodového elementu a spojitostí s jeho elektrickými parametry. Toto je klíčové, aby ve zvoleném výrobním procesu správně volil jejich rozměrové parametry. Dále na základě simulačních výsledků doladil vlastnosti obvodu s důrazem na přesnost a zpětné rušení do vstupů. Technická zpráva vyžadovala velké množství grafické dokumentace a důraz na srozumitelnost při slovním popisu a při odkazech do obrázků a grafů. Toto se podařilo zvládnout velmi dobře. Na konzultace byl student velmi dobře připraven a byly po nich patrny velmi znatelné posuvy, jak z hlediska práce se zdrojovou literaturou, chápání obvodových konstrukcí, zvládnutí návrhového prostředí až po samotný návrh ve vybraném výrobním procesu. S nemalým obsahem problematiky, která velmi přesahuje rozsah této práce, si velmi dobře poradil a samotná práce je skvělý vstup do problematiky návrhu takových spínaných analogových obvodů. Konzultant práce doufá v další pokračování spolupráce studenta s firmou onsemi, například díky navazující diplomové práci. Společně s konzultantem navrhujeme A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kledrowetz, Vilém

Student Petr Mrázek v rámci své bakalářské práce navrhl a porovnal celkem čtyři topologie komparátorů založené buď na operačním zesilovači pracující v čase spojitě nebo na struktuře časově diskrétní řízené hodinovým signálem. Při návrhu každé této struktury bylo nutné nejen detailně pochopit její funkci, ale také správně navrhnout rozměry tranzistorů MOS, aby obvody správně pracovaly při lokálních i globálních rozptylech. Hlavním přínosem pak byla aplikace technik pro potlačení zpětného šumu vyskytujícího se především u spínaných komparátorů. Rozsah práce převyšuje požadavky kladené na bakalářskou práci. U všech struktur je srozumitelně popsaná její funkce včetně výhod/nevýhod. Jinak výborný dojem z práce kazí několik formálních nedostatků. Např. nejednotná schémata a obrázky, kdy autor přebíral základní jednoduché schémata z několika zdrojů a každé toto schéma je nakresleno s jinými symboly, tloušťkami čar apod. Tyto jednoduché obrázky by bylo dobré překreslit a sjednotit tak jejich vzhled. Nehledě na to, že někde je označeno napájecí napětí Udd a někde Vcc. Některé obrázky jsou také zarovnané na střed stránky, jindy na kraj. Není dodržena příslušná norma ČSN a v obrázcích i textu nejsou ve většině případů proměnné veličiny psané kurzívou. V textu se také objevuje příliš mnoho anglických výrazů – „vliv mismatche“, low power obvody“, „offset“ a také špatně formulované výrazy, kdy sdělení, že v obvodu není zpětná vazba, student popsal, že obvod „nemá neuzavřenou zpětnou vazbu“. I přes uvedené formální nedostatky hodnotím práci 90 body (A).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 142786