SURÁ, T. Rekombinantní probiotika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Španová, Alena

Studentka přistupovala k úkolům bakalářské práce aktivně, se zájmem o řešenou problematiku. To se týkalo jak teoretické tak experimentálně náročné praktické části práce. Autorka prokázala přítomnost bakteriální DNA v analyzovaných výrobcích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rittich, Bohuslav

Práce přináší nové výsledky týkající se srovnání různých nosičů při izolaci DNA. Studentka během vypracovávání práce zvládla řadu experimentálních metod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89030