KREJČÍŘ, V. Podnikatelský záměr pro založení restaurace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Výběrem tématu se jedná o práci, která je průměrná a nijak inovativní. Samotné zpracování práce pak je dostatečné. Student vypracoval podnikatelský záměr, který vykazuje jisté nedostatky: 1. Odkazuje se na neplatnou legislativu, konkrétně na zákon č. 513/1991 Sb., který byl zrušen k 1.1.2014. Tento odkaz je použit na stranách 12 a 13 u definice pojmů "podnikání" a "podnik" 2. SLEPTE analýza se soustředí na oblast České Republiky. Jelikož se jedná o restauraci, která má být provozována na území města Brna, měla by být soustředěna především na město Brno samotné. 3. Samotná SWOT analýza je spíše shrnutím předností a negativních stránek společnosti. 4. V práci není uvedno na jakém základě byla stanovena výše mezd (konkrétně strana 39) a jak přesně je kalkulována cena jídla (strana 44). 5. Jelikož autor práce nemá uvedeno, jak velkou plochu bude konkrétní restaurace zabírat a v jaké lokalitě se bude přesně nacházet, je těžké určit, zda jeho odhad nájemného a plateb energií a vody je reálný (strana 54). 6. Na straně 57 uvádí student návratnost investice avšak neuvádí, na základě jakého výpočtu tuto návratnost stanovil. Otázka: Na straně 57 uvádíte návratnost investice za 3 roky. Jak jste tuto hodnotu stanovil?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Lískovcová, Jana

V bakalářské práci jsou uvedeny teoretické znalosti, které sloužily pro následné praktické zpracování. Domnívám se, že práce je vypracována dostatečně srozumitelně a lze z ní vyvodit určitá doporučení. Práce s informačními zdroji považuji jen za uspokojivé, student čerpá jen z mála zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 86123