TONKOVIČ, M. Role materiálových věd při řešení problematiky technických havárií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Klakurková, Lenka

Přístup bakaláře k řešení zadané problematiky lze označit za velmi aktivní. Student přistoupil k řešení zadaného tématu samostatně a zodpovědně. Lze konstatovat, že předkládaná bakalářská práce je na velmi dobré úrovni. Je psána chronologicky, srozumitelně, bez závažných gramatických a stylistických chyb. Předkládaná práce splňuje veškeré nároky kladené na tento typ prací a proto ji hodnotím známkou "výborně / A" a doporučuji ji k obhajobě při státní závěrečné zkoušce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řičánková, Veronika

Předložená bakalářská práce si klade za cíl sepsat rešerši o roli materiálových věd při objasňování technických havárií. Práce zpracována v rozsahu 33 stran je rozdělena do kapitol, které nesou názvy pěti popisovaných havárií. U každé havárie je pozornost věnována časovému průběhu havárie, zjištěným příčinám nehody a především použitým vyšetřovacím technikám a materiálografickým zjištěním, které vedli k objasnění příčin nehod. Dále byla ve dvou na sebe navazujících kapitolách stručně popsána problematika „únavy materiálu“ a „šíření trhlin v materiálu“ ve vztahu k uvedeným nehodám. Práce je dobře graficky zpracována, čtivá a je psaná s očividným zájmem o problematiku. Rozsah, formální náležitosti i zadané cíle práce byly splněny. Proto doporučuji předloženou práci k obhajobě s hodnocením "výborně / A". Elektronická verze diplomové práce je shodná s tištěnou verzí a proto pro ní platí vše výše uvedené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49394