POLÁŠEK, M. Trendy využití geografických informačních systémů v odpadovém hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Předložená bakalářská práce splnila vytyčené cíle a body zadání. Rozsah 35 stran (vlastní text bez formálních náležitostí) je přiměřený. Lze konstatovat, že překračuje minimální požadavky kladené na bakalářskou závěrečnou práci. Autor využil dostupné zdroje informací. Seznam literatury čítá cca 60 položek, z nichž většina je z online zdrojů. Práce byla zejména rešeršního charakteru s cílem uvést studenta a čtenáře do problematiky GIS . Student prokázal schopnost práce s literaturou a schopnost získané poznatky třídit a ve vhodné formě a detailu prezentovat. Ve druhé části práce se student podílel na vypracování popisu funkcí konkrétní aplikace GIS v oblasti odpadového hospodářství. Vytvořený materiál souvisí s řešenými projekty na pracovišti vedoucího (TIRMSZP719, DMS SPETEP). Aplikace bude v následujících měsících realizována. Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gregor, Jiří

Bakalářská práce pana Poláška se zabývá trendy využití geografických informačních systémů v odpadovém hospodářství. Práce je koncipovaná do čtyř hlavních kapitol, které korespondují se stanovenými cíli práce. V první kapitole pan Polášek představuje geografické informační systémy v obecné rovině a přechází na problematiku odpadového hospodářství. V úvodní části doporučuji více zdůraznit proč je důležité se touto problematikou zabývat a jaká je přidaná hodnota využívání různých geografických systémů. Vzhledem ke koncepci celé kapitoly, bych doporučil začínat základní charakteristikou odpadového hospodářství a následně se dostat k aplikaci GIS v rámci odpadové problematiky. Např. hierarchie nakládání s odpady se objevuje až na str. 21. Druhá kapitola již blíže popisuje aplikace GIS se zaměřením na monitoring sběrných nádob v interaktivních mapách a různé plánování v rámci odpadového hospodářství. V této kapitole bych doporučoval stručné srovnání jednotlivých interaktivních map, které jsou v práci uvedeny, případně srovnat na základě konkrétních měst, jak města k různým implementacím přistupují. V případě plánování či optimalizace, sumarizovat hlavní překážky, které se v GIS aplikacích mohou objevovat. Třetí kapitola se zabývá přehledem existujících řešení a platforem. Autor zde uvedl výčet nejpoužívanějších softwarů, které pracují s různými mapovými podklady. V případě kapitoly 3.10 kde je popsána mobilní aplikace Brňáci pro Brno, tak popisovanou aplikaci doporučuji zařadit do kapitoly 2.1, která se zabývá evidencí nádob nikoli do kartografických platforem. Doporučuji přehledně provést srovnání vybraných platforem a řešení, aby si případný uživatel dokázal vybrat vhodné řešení pro své potřeby. Praktická část práce je velmi hezky a přehledně zpracována ve formě čtvrté kapitoly, kde lze vidět zcela konkrétní návrh na monitorovací systém. Celková navržená koncepce je logická, což je přidanou hodnotou pro budoucí implementaci. Předkládaná práce zajišťuje rozumný přehled v geografických informačních systémech a je využitelná pro řešené projekty na ústavu procesního inženýrství, zejména projekty TIRSMZP719 a DMS SPETEP. V práci se objevuje několik nesrovnalostí se zaměřením na odpadovou terminologii, překlepy a formální nedostatky např. je uveden odkaz na obr. 28, který není součástí práce, někdy je používán popis s mezerou někdy bez např. 1x14/1x 30 (str. 39), někdy je použita tečka u data někdy není např. 3. dubna/23 listopadu (str. 39). V práci není uveden seznam tabulek a obrázků. Výsledná bakalářská práce splňuje vytyčené cíle a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím kladně, navrhuji známku B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 131920