ČEREMETOVÁ, E. Nejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Jaroslav

Studentka pracovala na DP samostatně, sama nastínila vizi práce, která byla logická. V rámci zkvalitnění práce ji bylo doporučeno, aby provedla rozbor reálného incidentu, včetně uvedení závěrů z vyšetřování a pod. Samotná práce je většinou konstatovánim současného stavu a zřejmě vychází z minulých prací studentky. Některé stati - části jsou převzaté z odborné i zahraniční literatury, na kterou se odkazuje. Práce obsahuje informace z více zdrojů, nejedná se však o prostý kompilát. Co lze postrádat, je to, že nejsou uvedena reálná data o konkrétním incidentu, jeho vyhodnocení, včetně závěrů z vyšetřovani. Proč se tim nezabývala by měla odpovědět studentka. Závěr práce je nejasný, nepřesný. Z formalní stránky práce obsahuje překlepy a gramatické chyby. Některé části práce působi neuceleným dojmem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hammer, Jaromír

Ad 1) Dle mého názoru autorka diplomové práce nepostupovala v rámci zadání a cíle práce byly naplněny pouze minimálně. Předložená práce svým obsahem působí jako kompilát obecně známých informací a vlastní přínos autorky práce v ní lze najít jen stěží. Ad 2) S ohledem na zadání a stanovení cíle nemohu hodnotit postup a rozsah řešení ani adekvátnost použitých metod, jelikož autorka žádný postup řešení a použité metody v práci neuplatnila. Výsledkem je pouhá rešerše tématu. Ad 3) V diplomové práci postrádám vlastní výsledky autorky, které by konfrontovala s informacemi získanými studiem uvedené literatury. Například ani text na str. 20 a 21 (odst. 2.6.), graf 3, str. 65, graf 4, str. 68 a obr. 9, str. 69 nelze považovat za známky vlastního přínosu a originality práce. Jedná se pouze o převzatý text z internetu (odst. 2.6.) bez řádné citace. V případě obrázků a grafů se jedná o informace, které zřejmě pocházejí z jiných diplomových prací (PÍSKATÝ S., Vliv lidského činitele v provozu dopravních letounů, DOSTÁL, T., Lidský faktor v leteckém provozu), které autorka práce převzala a „kosmeticky“ upravila. Ad 4) V práci jsem nenašel žádné výsledky vlastního řešení autorky. Ad 5) Využití výsledků práce v praxi nebo teorii hodnotím jako velmi problematické až nulové. Musím konstatovat, že např. v kapitole 2 jsou uvedeny nesprávné a zavádějící informace (odst. 2.1.1., odst. 2.3.2., odst. 2.3.3.) Ad 6) Autorka by měla prokázat schopnost samostatně a systematicky pracovat na řešené problematice a docílit splnění vytyčených cílů a zadání. Toto v předložené práci postrádám. Ad 7) Grafická a stylistická úprava je rovněž nevyhovující a potvrzuje velmi nízkou úroveň předložené práce. Práce obsahuje gramatické chyby a faktické nepřesnosti (např. str. 5, 51, 52, 64, 66, 72,). Seznam zkratek je neúplný. Ad 8) Informace z použité literatury nejsou v práci konfrontovány s vlastními výsledky (např. rozborem, analýzou). Citace použité v diplomové práci jsou pouze parafrázované. Závěrem: Cílem práce bylo analyzovat chyby při řízení letového provozu, jejich vznik a jejich důsledky, včetně způsobů a možností snížení chybovosti. Práce se měla zaobírat řešením problematiky řídícího, jeho rolí a zodpovědnosti v rámci řízení LP, včetně povinností vyplývajících z legislativy. Řešitelka měla analyzovat vykonávané činnosti včetně komunikace pilot-řídící na vybraném pracovišti ŘLP, včetně popisu směny. Práce samotná obsahuje 72 stran a je rozdělena do 7 kapitol. Předložená diplomová práce splňuje cíle a zadání z velmi malé části. V práci mimo jiné postrádám analýzy z vybraného konkrétního pracoviště ŘLP, vlastní přínos a řešení autorky k dané problematice. Popisná část zcela dominuje předložené práci. Obsah závěru diplomové práce je velmi obecný a nemá oporu v obsahu práce. Neobsahuje formulaci dosažených výsledků ani přínos nebo hlavní či nové poznatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Vlastní přínos a originalita F
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 63971