REJŽEK, J. Využití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecích zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student věnoval ve své diplomové práci pozornost všem cílům zadání. Pracoval velmi samostatně, dostavoval se na nezbytné konzultace a o řešené téma projevoval velký zájem. Jeho DP je zaměřena na problematiku bezdotykového měření povrchových teplot napájecích zdrojů. Zadané téma vyžadovalo spolupráci s firmou a celá práce je tak řešena s ohledem na aktuální požadavky vycházející z kontroly vyráběných zařízení. Téma je řešeno nejen teoreticky, ale velká míra pozornosti je věnována i návrhu způsobu měření termovizní kamerou a praktické realizaci několika experimentálních měření. Nechybí ani technickoekonomické zhodnocení. DP je zpracována s podporou 38 citovaných odborných zdrojů (převážně internetové stránky).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Práce je přehledně členěna 9 hlavních kapitol a závěru, ve kterém jsou souhrnně popsány výsledky, kterých bylo během realizovaného experimentálního měření a hodnocení dosaženo. Cíle práce byly splněny v plném rozsahu. Grafická a formální stránka je na dobré úrovni a práce působí jednotně a kompaktně. Drobnou výtku bych měl k absenci hodnocené časové náročnosti pro měření zdrojů ve velkosériové výrobě, do které dle práce by měla být metoda následně implementována. Z práce je dále patrné, že navržená varianta testování zdrojů ve výrobě je možné odladit i přes drobné potíže s odlišnou emisivitou jednotlivých prvků. Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s doporučeným hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63178