JARABÝ, Š. Návrh záchranného tlačítka pro nouzové volání v automobilech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jan

Zadání práce bylo splňeno. Úroveň práce hodnotím bohužel podprůměrně, což bylo nejspíš způsobeno nedostatkem času ve finálním zpracování práce. Práce obsahuje překlepy a některé obrázky mohly být kvalitněji zpracovány. Nicméně, teoretická část práce je zpracována poměrně dobře. Student během vypracování práce konzultoval spíše méně a přistupoval k řešení práce laxně. To mělo bohužel za následek nestíhání řešení návrhu a realizace zadaného zařízení. Realizované zařízení je prezentované jako funkční. Nejspíš z důvodu nedostatku času řešení práce nebyla funkčnost zařízení řádně otestována a analyzována. Práce tedy obsahuje pouze základní oveření funkčnosti zařízení a to v podobě odeslání zprávy s GPS souřadnicemi, což považuji za velký nedostatek. Zařízení mělo být testováno i z pohledu výdrže baterie (nevýhodou je, že nebyla využita dobíjecí baterie), z pohledu rušení karoserie automobilu nebo z pohledu klimatických podmínek. V práci postrádám i testování funkčnosti akcelerometru použitého v zařízení a případné využití paměti pro ukládání záznamů z jízdy nebo akcelerometru. Odesílaná zpráva mohla být doplněna i o informace z vozidla (např. typ paliva, hodnotu rychlosti nebo hodnotu z akcelerometru). V práci mohlo být diskutováno i vhodné umístění zařízení do vozidla, které systémem záchranného tlačítka eCall není vybavené. Vytvořené zařízení je osazené v jednoduché krabičce ze dřeva, což nepovažuji za zcela správné. Spíše měly být využity materiály odolné nárazu a vysokým teplotám. Práci hodnotím známkou E, 55 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Jeřábek, Jan

Bakalářská práce, jejíž autorem je Šimon Jarabý, vykazuje celou řadu nedostatků. Celá práce je velmi intenzivně inspirována dříve obhájenou bakalářskou prací s názvem "Chytré řešení pro nouzové volání v automobilech", kterou v akademickém roce 2020/21 vypracoval a obhájil student Jan Haniška. V řadě případů jsou zařazeny kapitoly s velmi podobným obsahem, což však není dáno jen podobností tématu závěrečné práce. Formátování a strukturování textu, stejně tak jako některé obrázky, vykazují v řadě případů velmi vysokou podobnost. Starší práce studenta Hanišky je psána česky, novější od studenta Jarabý pak slovensky. Pan Jarabý během vypracování některé texty pravděpodobně pouze přeložil z češtiny do slovenštiny, viz příklad na konci tohoto posudku. Bakalářská práce Jana Haniška přitom není v textu zmíněna ani citována, stejně tak jako se nevyskytuje v seznamu použité literatury. Z textu je zřejmé, že v některých ohledech se řešení studenta Jarabý od předchozí bakalářské práce liší, takže se nejedná o plagiát celého díla, ale pouze některých částí. Student v teoretické části poměrně zdařile popisuje relevantní problematiku a související aspekty, zevrubně se rovněž věnuje porovnání možných hardwarových komponent. V praktické části však pak používá komponenty jiného typu. Je všeobecně známé, že při výběru konkrétních obvodů v posledních letech výrazně vzrostl význam parametru "dostupnost na trhu", to však platilo již na začátku řešení bakalářské práce. Zdůvodnění provedených změn proto považuji v řadě případů za nedostatečné. Navržený systém je realizován pouze částečně, vynechány jsou velmi podstatné části. Student se to snaží vysvětlit v posledních kapitolách své práce a také v závěru. Na více místech práce zaznívá nerelevantní argument jeho dostupné pracovní kapacity a časového horizontu. Celá softwarová část je součástí textu bakalářské práce. Její rozsah není velký a řeší jen dílčí část plánovaného systému. Vytvořený systém byl otestována jen minimalistickým způsobem. Z výše uvedených důvodů je odborná úroveň výsledného díla nízká a využitelnost výsledku jen velmi omezená. Ukázka podobných vět: Haniška 2020/21, str. 32: Na výstupu může být očekáváno 16 datových bitů pro každou osu, což nám následně poskytuje rozlišení na 0,488.10-3G. Jarabý 2021/22, str. 36: Na výstupe môže byť očakávaných 16 dátových bitov pre každú os, čo nám následne poskytuje rozlíšenie na 0,488.10–3G. Vzhledem k výše uvedeným výhradám navrhuji hodnocení F/40.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 141240