BAŇKA, Z. Modernizace studeného dávkování pro výrobu betonových prefabrikátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabýval modernizací studeného dávkování betonu pomocí pásového dopravníku. Práce obsahuje v úvodu zdůvodnění modernizace a potřebnou úpravu nejen dopravníku, ale i zásobníků. Dále je velmi rozsáhle popsána koncepce a řešení pásového dopravníku. V závěru pak MKP pevnostní analýza samotného rámu pásového dopravníku i rámu zásobníků. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání DP úplná. Postup a rozsah řešení práce je kompletní a správný. V práci použil student znalosti z oblasti navrhování dopravníků a znalosti z oblasti numerických výpočtů. Použité metody výpočtu jsou vhodně zvolené a mají návaznost. Jsou zde však i nedostatky především u některých vzorců, kde jsou nedostatečně zdůvodněny volby parametrů, jejich citace nebo nepřehlednost postupu. Na str. 29 dosazení výpočtů průřezů, kapitoly 5.7 a 5.8 nepřehledně doplňování složek sil na počátku kapitoly, str. 37 výpočet sil bez jejich popisu, str. 44 koeficient 0,35 u šroubů. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat. Stylistická úprava a pravopis má několik drobných chyb a nedostatků na str. 21, 23, 28, 36, 51 a 52, které nemají vliv na kvalitu práce. Citace zdrojů informací a odkazy na obrázky a tabulky jsou uvedeny vcelku správně. Nedostatky jsou na str. 11. (není citace fotky) a na str. 22 chybná citace tabulky. Dalšími nedostatky nebo nepřesnými údaji jsou: -Chybějící korekce vrubovým součinitelem u míst 3. a 4. na straně 44 -Omyl v popisu na str. 46 – kvadratický moment průřezu není moment setrvačnosti. -Popis modelu na str. 48. a 49. a polotovarů, není jasné, jestli profil U nebo UE, profil I nebo IPE. Výkresová část práce je dle zadání úplná. Autor se zde nedopustil závažných nepřesností v zobrazování a kótování. Z formálního hlediska na výkresu násypky není dodržen stejný font písma. Po formální i výpočtové stránce je práce velice hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vladyka, Josef

Předložená diplomová práce splňuje požadavky, které jsou na tuto práci kladeny. Se zájmen jsem práci prostudoval a mohu konstatovat, že z hlediska funkčních požadavků, struktury, smyslu a formy, má tato práce oprávnění být předložena jako diplomová práce. Hodnocení výsledků V práci byl zvolen neobvyklý postup využívající výsledků analýzy stávajícího technického řešení a navazující implementace kompletního návrhu nového pásového dopravníku včetně řešení provozu zařízení. Dosažené výsledky jsou překvapivé a postup jednoduchý snadno využitelný. Cílem diplomové práce mělo být ověření návrhu technického řešení , prokázání aktivního postupu a schopnosti samostatné práce. Tyto požadavky předložená práce plní. Z hlediska vlastní struktury by snad mohla být rozsáhleji zastoupena teoretická část, kde autor popisuje způsoby konstrukčních řešení kontinuální přepravy materiálů. Závěr: Vzhledem ke skutečnostem, že autor prokázal potřebné znalosti teoretické a ve svém navrženém řešení použil nejnovější poznatky a metody jež jsou reálně použitelné v praxi a vzhledem k tomu, že posuzovaná práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a splňuje zadání, doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63525