HOLEC, M. Využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření aplikace v MS Excel s využitím VBA pro evidenci vytvořených faktur a zjednodušení procesu fakturace u drobného podnikatele. Návrhová část práce se soustředí na popis řešení v MS Excel s využitím VBA. Práce je zpracována na standardní úrovni a domnívám se, že výsledky práce mohou zjednodušit fakturační proces u tohoto podnikatele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143161