MOUR, J. Manipulační zařízení do autodílny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Jiří Mour ve své práci věnuje návrhu manipulačního zařízení pro autodílnu jako opravárenského zařízení pro zdvih osobního vozidla. V úvodní části práce student provádí velmi stručnou rešerši typů konstrukce automobilových zvedáků. Postrádám podle zadání kapitolu o legislativních a bezpečnostních požadavcích. Tyto předpisy jsou velmi stručně uvedeny v pozdějších kapitolách týkajících se výpočtů nebo návrhů komponent. Nosná část práce začíná velmi stručně schématickým seznámením s koncepcí zvedáku. Výpočtová část práce je zato velmi rozsáhlá a student prokazuje, jak je schopen v dané problematice se orientovat. Postupuje dle ČSN EN 1493 – Zvedáky vozidel a aplikuje výpočetní poznatky získané studiem. Velmi kvalitní je zpracování řešení soustav rovnic a přehledné tabulkové uspořádání. Přehledné je také vyjádření silových hodnot pro jednotlivé zátěžové módy. V závěrečných kapitolách své bakalářské práce provádí pevnostní kontrolu vybraných konstrukčních uzlů a návrh zachytávacího bezpečnostního zařízení. Výkresová dokumentace je na velmi slušné úrovni. U sestavy zvedáku je nutno jen doplnit, že je to jen jedna strana celkového zvedáku vozidla. To je uvedeno jen v úvodní kapitole na straně 13. Výhrady a připomínky mám jen k těmto částem práce: Kapitola 3. – dosazuje nezaokrouhlené hodnoty sil, ikdyž v tabulce 3. na straně 21. je má už zaokrouhlené. Navíc není zcela zřetelně napsáno, že dosazuje v kapitole 3. hodnoty módu 2B. Na straně 34. by pro přehlednost pomohlo schéma. Kapitola 4. by měla nést název „Kontrola průřezu nosníku“ a ne „Návrh…“ Vzorec (67) na straně 36. nemá výsledek. Seznam použitých zdrojů má nejednotný formát písma. Na výkresu sestavení zvedáku nejsou uvedeny ani zobrazeny zarážky kol proti sjetí vozidla, jak to vyžaduje předpis v normě ČSN EN 1493. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup a rozsah řešení práce je úplný a správný. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je skromná ale dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje množství tabulek, ale pomohlo by ještě několik schémat. Stylistická úprava je velmi dobrá. Student se vyjadřuje stručně a věcně. Citace zdrojů informací jsou uvedeny správně. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hloušek, David

Student se ve své práci zabývá zdvižným opravárenským zařízením pro dílenské práce na vozidlech s nosností 3000 kg. Počátek práce je věnován velmi stručné rešerši typů konstrukce automobilových zvedáků – opomenuta je kapitola ohledně legislativních požadavků jakožto jeden z cílů práce. Ve druhé kapitole práce je řešen koncept konstrukce a její rozbor. Následně student zpracovává soustavu rovnic pro výpočet sil v jednotlivých uzlech – tento výpočet je velmi rozsáhlý, dobře zpracovaný a přehledný. V závěrečných dvou kapitolách jsou zde pevnostní výpočty vybraných prvků a záchytného systému – zde chybí doplnit jednotky u výpočtů napětí u nerovnic, doplnit výsledek mimo text (např. rovnice 67) a například schéma průřezu voleného profilu v kapitole 4. Práce postrádající jeden z cílů je jinak zpracována na velmi dobré úrovni včetně výkresové dokumentace. Sekce zdrojů postrádá sjednocení písma a úpravy, ale citace jsou užité správně. Po grafické a stylistické stránce je zbytek práce na velmi dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124267