JANOVSKÝ, M. Návrh a implementace knihovny pro číslicové zpracování signálů na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Trzos, Michal

Student se podrobně seznámil s problematikou vývoje aplikací na platformě Android a využil těchto znalostí pro vytvoření modulární aplikace pro zpracování signálů. Celý vývoj pak názorně popsal ve své diplomové práci. Této práci bych vytkl jen nedostatečný popis algoritmů zpracování signálů a drobné formální a jazykové nedostatky. Během řešení student pravidelně svůj postup konzultoval a přistupoval aktivně k řešení své diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 18/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání A 48/50
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Hudec, Antonín

Práce dobře popisuje postup návrhu aplikace pro OS Adnroid, ale část práce ohledně zpracování signálu je velmi slabá, a navíc v ní autor popisuje FIR filtry a v programu používá parametrické filtry. Dále práce obsahuje několik nedostatků, v úvodu chybí seznámení s problematikou, občas se objevují slangové a neodborné výrazy atd. Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 36/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 39893