ŠRÁMEK, O. Návrh velkokapacitního zásobníku nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Téma bakalářské práce bylo zadáno ve spolupráci se společností Trimill a.s., která v průběhu řešení zadání upřesnila a to tak, že návrh nebude řešit konstrukčně zásobník, ale dílčí část systému automatické výměny nástrojů. Tedy uzel umožňující využití libovolného komerčně dostupného velkokapacitního zásobníku pro stroje jimi vyráběné. Autor práce tyto změny akceptoval a po dokončení rešeršní části zaměřené jak na problematiku obecné automatizace obráběcích stroji a následně detailní rešerše automatické výměny nástrojů. Práce dále navazuje popisem a analýzou daného úkolu, definováním požadavků a návrhu variant řešení. Zvolené řešení je detailně rozpracováváno a to jak z hlediska konstrukčního, tak i dimenzování vedení, pohonu, atd. V práci postrádám provázanost na reálné nakupované zařízení zásobníku AVN a to především z hlediska rozměrového dimenzování manipulátoru. Rovněž značně zjednodušený návrh otočného manipulátoru by si zasloužil důkladnější analýzy a řešení, které by obsahovalo jak dimenzování náhonu, tak i zajištění nástroje v kleštině ramen při realizaci rotačního pohybu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bilík, Martin

Práce byla zpracována na základě zadání společnosti vyrábějící obráběcí stroje. Přestože lze dle názvu práce očekávat návrh zásobníku, vznikl patrně požadavek zaměřit se na část zajišťující automatickou výměnu nástrojů. V úvodní části je provedena rešerše dostupných řešení a v dalších částech je proveden samotný návrh zařízení pro automatickou výměnu nástrojů pro velkokapacitní zásobník. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70943