ŠNAJDR, P. Design VTOL letadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Ve své bakalářské práci se posluchač věnuje návrhu koncepční vize VTOL letadla na alternativní pohon. Logicky rozsah řešení toho tématu, které spíše odpovídá diplomové práci, je adekvátní bakalářskému studni studia a nutno říci, že měrou více než vrchovatou. Z předložené práce je patrné, že v řešené problematice, která je posluchači evidentně hodně blízká, se autor velmi dobře orientuje a důkazem toho je pečlivé zpracování projektu z pohledu funkčních a technických kritérií. Navržený koncept letounu je originální, funkčně, technicky i esteticky inovativní a představuje tak zajímavý příspěvek do diskuse o budoucnosti letecké dopravy. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu design VTOL letadla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B , úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresu - B. Jedná se o koncept civilního dopravního letounu VTOL pro 16 lidí, určený pro kratší a střední lety. Specifickou tvarovou koncepci jednoho trojúhelníkového křídla umožnilo zabudování proudového pohonného systému do konstrukce letounu. Sedadla jsou umístěna podél oken do tvaru V, to je nevýhoda v částečném rozdělení pasažérů, ale může to být i plus pro jejich větší soukromí. Středový a zadní prostor je dostatečně dimenzován pro proudovou trysku, palivové nádrže na plynný vodík a další pohonné komponenty. Velkorozměrové boční dveře, by umožnily pohodlné nastupování. Z hlediska tuhosti pláště a bezpečnosti je to možná diskutabilní, nicméně je to logické řešení pro minimalizaci rozměrů letounu. Celkový tvar je logicky plasticky promodelován, hlavní výrazný objem opticky odlehčují zdvojená křídla a zúžení v zadní pasáži. Barevné verze metalicky červené a modré je neadekvátně tmavé, logo působí poněkud nesourodě, jak pokud jde o jednotlivá písmena, tak pokud jde o vazbu na amorfní tvarovou koncepci letounu. Protažení linie oken v zadní části navazující na horní hranu křídla považuji za zbytečně formální. Provázání výrazných proporčních objemů se subtilními pasážemi dynamizují výraz a přináší určité napětí, plynulost tvaru s čistým propojením křídel je ve výsledku adekvátně futuristická. Pozitivně hodnotím rovněž technickou a aerodynamickou analýzu, přehled stávajících konceptů VTOL letounů a zpracování detailů. Oceňuji i variantu II tubusovou s harmonickou vazbou předních a zadních křídlových respektive stabilizačních ploch. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní řešení designu VTOL letounu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140274