SPURNÝ, J. Návrh laboratorní úlohy k útoku na autentizaci otiskem prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Zadání práce bylo splněno na výborné úrovni. Student navrhl a prakticky odzkoušel laboratorní úlohu k útoku na autentizaci pomocí otisku prstu. Při řešení zadání student prokázal vysokou míru samostatnosti a iniciativy. Rovněž prokázal schopnost samostatné práce s literaturou. Po formální stránce jsem v práci neshledal významnější nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Vyoral, Josef

Student se zabývá realizací útoku na autentizaci pomocí otisku prstu. V teoretické části jsou uvedeny jednotlivé principy čidel, možnosti útoků na ně a možné opatření, jak těmto útokům zabránit. V praktické části je navrhnuta laboratorní úloha realizující útok pomocí kaučukového odlitku. Práce je perfektně zvládnutá, jak po formální tak odborné stránce. Zmiňovaný útok byl proveden s náležitou dokumentací a jeho realizace v laboratořích je časově zvládnutelná. Rovněž náplň zadaní byla zcela splněna. Na základě výše uvedeného navrhuji A / 100.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 13976