NOVOTNÝ, M. Filtry vyšších řádů s proudovými zrcadly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lattenberg, Ivo

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Herencsár, Norbert

Student Bc. Matouš Novotný ve své diplomové práci se zaměřil na návrh filtrů typu dolní, pásmové a horní propusti 4. a 6. řádu nekaskádní syntézou a analyzoval jejich chování počítačovou simulací v prostředí OrCAD PSpice. Jako aktivní obvody byly použity proudová zrcadla. Následně student provedl několik analýz. Výsledky těchto rozborů považuji za největší přínos předkládané práce. Vytýkám ale následující nedostatky práce: - rozsah odvedené práce mohlo být vyšší - pouze 18 stran vlastní práce, - kapitolu 5 považuji za zcela zbytečnou, - používaný simulační model zrcadel na Obr. 7.2 nepovažuji za reálný, užití bipolární příp. CMOS struktury vč. prozkoumání její chování by určitě zvýšila kvalitu práce, - výsledky simulací nejsou dostatečně diskutovány, - literatury v textu nejsou citovány po pořadí, - v některých pasážích student cituje nesprávné zdroje, - formální zápis některých literatur neodpovídá normám, - formální stránka práce i grafická úprava je na průměrné úrovni a některé obrázky mají nízkou kvalitu. Celkově lze říci, že zadání bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 32004