SALÍNIOVÁ, L. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou diplomovou práci, která má i potenciál na uplatnění v praxi. Práci je možné vidět jako studii proveditelnosti pro založení malého baru. Práci doporučuji k obhajobě. K obhajobě nedoporučuji žádné další doplňující dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomantka postavila cíle diplomové práce a to sice založení malého podniku, který bude provozovat TAPAS bar v Brně. Cíle jsou měřitelné. Po prostudování mohu konstatovat, že cíle diplomové práce byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Metody použité k řešení diplomové práce jsou adekvátní pro tento druh prací. Byl zachován inženýrský přístup k řešení problému. Analytická část práce mohla být více kritická.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné zvěry.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky řešení jsou s omezením použitelné v praxi. Některé pasáže mohly být detailnější. Podání a povolení budou muset být v budoucnu ještě propracovány. Práci je možné vidět jako tzv. "feasibility study", tedy rámcový plán.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Po formální a grafické stránce je práce v pořádku a nevykazuje závažnější chyby. Použitá terminologie je správná. Práce vykazuje jen minimum chyb a překlepů.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C V práci mohlo být použito více anglických zdrojů z plnotextových databází. Po kontrole shod mohu konstatovat, že se nejedná o plagiát. Některé shody měly formu shod s citacemi jednotlivých vět v zákonech a normách.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dudík, Martin

Diplomová práca sa zaoberá založením malého podniku. Autorka v práci preukázala schopnosť využiť nadobudnuté teoretické poznatky v analytickej a návrhovej časti. Práca ma logickú a veľmi prehľadnú štruktúru. Oceňujem finančný plán diplomovej práce, ktorý je detailne spracovaný a využiteľný pri budúcej realizácií podniku. Z obsahu analytickej a návrhovej časti práce vyplýva, že práca bola spracovaná s veľkým záujmom o danú problematiku autorkou. Cieľ práce bol dosiahnutý. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123876