SOLNICKÝ, J. Realizace počítačové audiometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čmiel, Vratislav

Student prostudoval problematiku poruch sluchu a metod měření vlastnostní sluchu pomocí přístrojové audiometrie. V další části se zaměřil na možnost vyšetření sluchu s využitím počítačové audiometrie. K danému účelu použil PC se zvukovou kartou a vyhotovil programové vybavení v prostředí C++. V práci jsou představeny audiometrické zkoušky a jednotlivé testy jsou implementovány do funkčního, efektivně vyřešeného programového vybavení. Práce je zdařilá na teoretické i praktické úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Student v předložené práci v první části srozumitelně seznamuje čtenáře se základy anatomie sluchového ústrojí a se základy fyziologie vnímání zvuků. Na tuto část navazuje popisem audiometrie a možnostmi jejího měření. V této teoretické části jsou přehledně uvedeny používané metody audiometrie. Výčet metod i rozsah jejich popisu vypovídá o dobré odborné úrovni práce. Na teoretickou část student navazuje popisem vytvořené aplikace, v které vybrané metody audiometrie používá. Úzká vazba mezi teoretickými znalostmi a jejich praktickým uplatněním při vytváření aplikace rovněž poukazuje na to, že student tématu rozumí a dovede dobře využívat literaturu. Samotná aplikace je uživatelsky přívětivá a zároveň dostatečně komplexní. Výhrady se týkají pouze formálního zpracování práce: student používá anglické popisky v obrázcích a občas chybí mezery v textu. Uvedený výhrady nijak nesnižují výbornou úroveň práce, kerou doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 27142