ŠMIHUĽA, B. Volání divočiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Student Bernard Šmihuľa se snaží ve své bakalářské práci vzkřísit tradici oblíbených lázní Sivá Brada v Spišskom Podhradí a ukázat, jak by dnes lázně na tomto místě mohly vypadat. V divočině není primárně nutné přežít, ale především si ji intenzivně užít. Objekt lázní je vhodně hmotově i provozně rozdělen na léčebnou část a na hotel s restaurací. Provoz v lázních je plynulý a logický. Architektonický výraz je založen na místním bohatství - travertinu. Lázně působí jako vybroušený klenot trůnící v okolní krajině. Oceňuji práci se světlem, kdy mají hlavní prostory až sakrální charakter. Správná je orientace objektu balneoterapie ke kapličce v. Kříže, kde se přirozeně spojuje duchovní a léčebná stránka pobytu, a na druhé straně orientace restaurace do okolní krajiny, jejíž bioprodukce sytí žaludky lázeňských hostů. Lázně si uchovávají příjemné měřítko. Technická stránka projektu pokulhává za architektonickou. Na mnoha místech projektu se nacházejí stavební otazníky. Student ve své bakalářské práci prokázal tvůrčí vyzrálost a taktéž grafická prezentace projektu dosahuje nadprůměrné úrovně. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a děkuji za inspirativní, paolosorrentinovskou spolupráci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student pracoval na bakalářské práci soustavně a svědomitě. Veškeré úkoly plnil včas v požadovaném rozsahu i kvalitě.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Ježková, Tereza

Celková koncepce návrhu oživení velmi pěkného místa v historickém prostředí kaple sv. Kříž a Sivé Brady je dobře uchopená a srozumitelně prezentovaná. Autor zpracoval kvalitní urbanisticko – architektonický návrh, v rámci kterého bere v potaz stávající genius loci. Drobnou rezervu vidím v řešení venkovních ploch.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Navržené urbanistické řešení ctí původní zónování území na část zastavitelnou a část nezastavěnou na místě menšího lesa. Původní turistická ubytovna je odkázána k demolici, aby umožnila výstavbu dvou navzájem propojených hmot, které dál člení venkovní prostory v návaznosti na vnitřní provoz restaurace v části jedné, a wellness s lázněmi v části druhé, blíž orientované k lesu. Příjezdová komunikace vychází z původního řešení. Autor svým přístupem k návrhu ctí genia loci místa a výrazem navrženého domu reaguje na historickou stopu lokality.
Provozní řešení A V suterénu je umístěno parkování s obslužnou komunikací a technickým zázemím, které se zcela nachází pod nadzemní částí objektu. Autor práce nezapomíná na dostatek prostoru pro umístění technologií a strojoven pro provoz lázní, restaurace a ubytování. Zónování funkcí ve vstupním podlaží odpovídá hmotovému členění. Ve vazbě na venkovní parkovací plochy se nachází část s restaurací a stravováním pro ubytované hosty, a gastro provoz, doplněný o patřičné sklady ve vazbě na zásobování. V prosklené propojovací části se nachází vstupní foyer s recepcí pro ubytované hosty, také ve vazbě na venkovní parkovací plochy. Odtud jsou hosté přesměrováni do 2.NP, kde se nachází ubytovací jednotky. V části orientované k lesu se v přízemí nachází bazén s ochozem vířivek na jedné straně, a lehátkovou částí u prosklené fasády na straně druhé. Nachází se zde i sauny a místnosti pro masáž. Ve 2.NP se mimo ubytování nachází nad částí s lázněmi wellness bar a zázemí pro zaměstnance.
Technicko konstrukční řešení B Navržené technicko konstrukční řešení objektu – železobetonový, obloukový rámový skelet odpovídá navrženému hmotovému řešení. Chybí informace o založení. Modul skeletu nevychází z rozvržení parkovacích stání. K diskusi je způsob vytápění a ohřevu teplé vody pro provoz lázní, zapojení obnovitelných zdrojů a energetická koncepce. V půdorysech chybí instalační šachty. Ve 2. NP nejsou navrženy SDK podhledy, ale v ubytovacích jednotkách je na fasádě navrženo obloukové velkoformátové prosklení, které nemusí být úplně vhodné pro zajištění přirozené výměny vzduchu.
Architektonické řešení A Dva mírně pootočené kvádry jsou výrazně členěny motivem oblouků a kleneb, kterými se autor odkazuje na historické dominanty v blízkém okolí. Na fasádě je užito travertinových obkladů, které jsou v dané lokalitě těženy. Výrazné prosklení z interiéru vrací do původně levné turistické ubytovny honosné lázeňské prostředí.
Formální úroveň A Grafická úroveň předložené dokumentace je na velmi vysoké úrovni. Autor práce prokazuje cit pro barevné ladění a srozumitelnou grafiku. Analytická část projektu je doplněna řadou kvalitních fotografií, jež byla pořízena autorem projektu. Projekt je zpracován srozumitelně a se zájmem. Ocenila bych přehlednější situaci s označením hlavních vstupů do objektu, s legendou zpevněných ploch, a s naznačením původní stopy zbouraného objektu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 151406