KRETEK, T. Webové rozhraní systému řízení budovy s protokolem BACnet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Václavek, Pavel

Předložená bakalářská práce dobře prezentuje možnosti realizace rozhraní pro systémy řízen budov s protokolem BACnet. Technická zpráva má celkově přiměřený rozsah a skladbu, v některých částech je však značně strohá. Navíc nedokumentuje zcela všechny práce realizované studentem. Zejména v textu prakticky chybí dokumentace a demonstrace funkčnosti simulace. Je škoda, že i když byly tyto práce ve skutečnosti realizovány a simulace je funkční, technická zpráva neúplně prokazuje splnění zadání. Po formální stránce je práce dobře zpracována, v některých částech je však zjevná nepříliš dobrá jazyková úroveň (gramatické chyby, nespisovné výrazy,…). Student přijatelně pracuje s literaturou, přičemž se převážně odkazuje na dokumentaci jednotlivých produktů. Vzhledem k povaze práce je taková práce s literaturou očekávatelná. Za přínos práce považuji ověření možností jednotlivých dostupných SW. Student rovněž provedl opravu chyby v SW ThingsBoard, která umožnila nasazení nové funkčnosti na reálně běžícím systému v rámci testbedu RICAIP. Rovněž demonstroval možnosti testování aplikací v ThingsBoard ve spojení se simulací BACnet. Znovu je třeba říci, že je jen škoda, že tyto výsledky nejsou dobře dokumentovány v technické zprávě. Student využíval přiměřeně konzultací. Drobným problémem byla skutečnost, že v rámci zpracování předchozího semestrálního projektu vykazoval velmi nízkou aktivitu. V důsledku toho nebylo při zpracování bakalářské práce téměř na co navazovat, což znamenalo větší objem prací, které musely být realizovány v relativně krátkém čase v posledním semestru. Celkově student prokázal schopnosti řešit technické úlohy a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Friml, Dominik

Bakalářská práce Tomáše Kretka má 35 stran od úvodu po závěr. Zadání je možné považovat za vhodné spíše pro fakultu informatiky, tedy náročnější pro studenty FEKT. V první části se zběžně rozebírá protokol BACnet. Druhá část se věnuje postupně třem nástrojům pro vytváření webových vizualizací. Třetí část popisuje dva simulační prostředky pro protokol BACnet. Text těchto částí je těžko stravitelný a působí jako soubor výňatků z manuálů bez bližšího pochopení, nebo vysvětlení vyňatých faktů. Text neobsahuje žádná přirovnání nebo příklady použití v cílené aplikaci a tím znemožňuje vzájemné porovnání. První tři body zadání je možné považovat za splněné, byť neuspokojivě. Čtvrtá část zběžně popisuje navržený simulátor dvou místností s přechodem tepla. Kapitola neobsahuje popis matematického modelu, ani důkaz funkčnosti simulátoru. Pátá kapitola popisuje postup, jakým byl nainstalován a nastaven vizualizační nástroj ThingsBoard komunikující se simulátorem přes protokol BACnet pomocí studentem upravené IoT brány. Podobně jako v předchozí kapitole chybí jakýkoliv důkaz o funkčnosti demonstračního stacku. Přiložené CD obsahuje pouze konfigurační soubory a ověření splnění čtvrtého bodu zadání tedy není možné. Poslední kapitola zhodnocuje využití vybraných nástrojů, čímž je splněn pátý bod zadání. V textu jsou časté neformální výrazy („Ze startu je nutné“, „Jinačí věci“,…), gramatické chyby („tyto data“) a zvláštní překlady (Například „frontová služba“ je pravděpodobně překlad pojmu „front end“) Objevují se i zvláštní formulace, které by mohly být způsobeny nedostatečným pochopením problematiky, nebo nepozorností (Například formulace„ …styl zápisu je nutné dodržet, opak způsobí nefunkčnost skriptu zpracovávajícího tento JSON.“). Text je těžkopádný a obtížně čitelný. Seznam zdrojů obsahuje jednu knihu a osm internetových odkazů. Přes tyto nedostatky se student seznámil se základy protokolu BACnet a problematikou serverových aplikací. Pravděpodobně zprovoznil a vytvořil souhrn aplikací demonstrující využití protokolu BACnet pro ovládání topení v budově, objevil chybu v opensource projektu thingsboard-gateway a opravu správně začlenil do zdrojových kódů projektu pomocí pull requestu. Práci hodnotím E – 55, za předpokladu, že bude dokázáno splnění 4. bodu zadání.

Navrhovaná známka
F
Body
0

Otázky

eVSKP id 142702