ŠIDLA, J. Sledování aktivity vybraných skupin kosterních svalů při dřepu na balančních pomůckách s využitím EMG. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CESA. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamík, Richard

Student předložil BP zpracovanou na 72 stranách. Kontrola plagiátu vykázala míru shody 26%, po bližším přezkoumání nevykazuje shodu v relevantních pasážích. Zabývá se problematikou sledováním aktivity vybraných svalových skupin prostřednictvím EMG při dřepu na balančních pomůckách. V úvodu student udělal rozsáhlou syntézu poznatků, přesahující potřeby BP. Zvolená metodika odpovídá požadavkům stanoveným pro tuto práci. Pomůcky, které byly zařazené do výzkumu jsou běžne dostupné, tudíž využitelnost poznatků pro praxi je velká. Při tvorbě metodiky student prokázal vysokou míru samostatnosti. Interpretace výsledků je srozumitelná a výstižná. Po formální a jazykové stránce je práce v pořádku, nalezneme pouze drobné nedostatky. Výsledky student interpretoval srozumitelně, jednotlivé hypotézy doplnil vysvětlením. Práce je vhodně doplněna grafickými prvky pro lepší pochopení problematiky. Student práci řádně konzultoval a pracoval samostatně. Práce splňuje vysoké nároky a měla by být i publikována v odborném periodiku. Celkově práci hodnotím jako povedenou a přínosnou pro obor a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Bedáňová, Kamila

Zadání práce student splnil. Práci hodnotím jako velmi přínosnou pro praxi. A myslím si, že je právě tím průsečíkem mezi sportem a technologiemi. Student skvěle propojil znalosti z funkční anatomie a biomechaniky, které shrnul v teoretické části spolu s praxí s přístrojovou technikou, vyhodnocením a zpracováním naměřených dat, kde prokázal dokonalost spojení dvou odlišných oborů. V teoretické části se mohl více zaměřit pouze na problematiku nervosvalového přenosu, někdy zbytečně do detailu popisuje problematiku energetického krytí svalové kotrakce apod. V praktické části jsou chybně použity některé pojmy, které stíží pochopení interpretace výsledků, např. předozadní lateralita (namísto předozadní stabilita), ale považuji je za překlepy způsobené vyčerpávající délkou práce. Statistické zpracování za mě na výbornou, i přesto, že odchylky nebyly statisticky významné pro praxi jsou výsledky velmi přínosné. Proto studentovi doporučuji výsledky publikovat a dále rozpracovat. Hodnocení práce je výborně. Děkuji

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 142132