WALICA, R. Optimalizace šachové přípravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Úvodem zdůrazněme, že téma práce se začalo rýsovat již v návaznosti na typickou oborovou předcovidovou událost, a to šachový zápas mezi týmy studentů a učitelů, kde budoucí autor bakalářské práce byl úspěšný v partiích s budoucím školitelem. V návaznosti na toto setkání začala mezi oběma soupeři probíhat diskuse, jaké matematické nástroje by bylo možné použít ke zlepšení šancí na vítězství v budoucích turnajových partiích. Entuziasmus mladšího diskutujícího společně se zkušenostmi staršího s dávnou přípravou i šachových mistrů ČR, postupně vedly k formulaci originálního zadání tématu bakalářské práce, představujícího skutečnou výzvu pro zúčastněné i proto, že takto formulované zadání, podle průzkumu dostupných zdrojů, zřejmě nemá svého předchůdce. Pokud přihlédneme ke komplexnosti otázek šachové přípravy na budoucí soupeře a uvědomíme si, že první kroky při zkoumání tématu se musí zabývat především zjednodušenými situacemi, mohu konstatovat, že autor, díky svému zaujetí, až nadšení pro zadané téma, předčil očekávání školitele a originálně splnil požadavky a cíle zadání. Vedoucí práce navíc záměrně dal co největší prostor autorovi pro realizaci jeho vlastních idejí, zdržel se co nejvíce přímého řízení vývoje tématu, a po úvodních konzultacích ovládl svoji chuť práci autora průběžně ovlivňovat dalšími dílčími nápady. Autor práce využil poskytnutých možností téma rozvíjet především podle svých představ a nabídl a uskutečnil řadu původních nápadů, kterými navázal na svoji práci s jím vyhledanou odbornou literaturou a doporučenými prameny. Jako školitel sice jistě mohu polemizovat s některými kroky autora a i se zaujetím formulovanými některými jednoznačnými závěry, ale dávám přednost ocenění prokázané samostatnosti autora. V návaznosti jako velmi dobrý hodnotím postup a rozsah řešení tématu a i adekvátnost použitých metod opírajících se o autorovo osvojení se dílčích idejí z oblasti rozvrhování aktivit, Markowitzova modelu a vybraných rozdělení pravděpodobnosti. Jako výborný proto oceňuji vlastní přínos a originalitu autora. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry autor bezesporu prokázal při úvahách o dosažených výsledcích a jejich implementaci. Zde bych dal ve více případech přednost zdrženlivějším a opatrnějším formulacím. Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii je omezena především tím, že se jedná o první a zjednodušené kroky při zkoumání tématu. Přesto jednak oceňuji snahu autora vyzkoušet si jeho metody tzv. na vlastní kůži, a dále i řadu jeho subjektivních postřehů doplňujících text práce, jejichž zohledněním se podle mne autor snažil o posílení šancí na úspěšnou aplikaci modelu. Hodnocení práce, které se mohlo soustředit jen na výše uvedené body, bohužel musí zohlednit skutečnost, že autor zřejmě nezapracoval výsledky finální kontroly předloženého textu a asi při závěrečném finiši vložil spíše n-k tou verzi práce ve srovnáním i s tou, kterou jsem jako školitel viděl při finalizaci. To mne pak vede k žádosti o vyjádření autora v této věci a k mému kritickému hodnocení logického uspořádání práce a některých formálních náležitostí. Je škoda, že to poznamenalo i finální grafickou a stylistickou úprava a způsobilo zbytečnou přítomnost některých překlepů. Přes tuto kritiku v závěru svého stanoviska hodnotím celkové úsilí autora kladně a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Roupec, Jan

Hodnocená bakalářská práce je svým námětem velmi slibná a zajímavá. Přináší poněkud netradiční pokus, jak při plánování přípravy na šachový turnaj nahradit zkušenost a intuici objektivnějším přístupem za použití modelování stochastických procesů a optimalizace. Ve druhé kapitole autor přináší úvod do problematiky šachů jakožto sportovní disciplíny se zaměřením zejména na přípravu hráčů. V dalších dvou kapitolách je stručně představen aparát z oblasti teorie pravděpodobnosti a optimalizace, který autor k řešení dále používá. Výběr i formu zpracování považuji pro daný účel za vhodné a dostatečné. Je ale škoda, že se v této části objevují chyby a nepřesnosti. Např. v definici 3.16 se v prvním vztahu nemůže vyskytovat diferenciál dt, neboť se jedná o popis diskrétní veličiny, nebo v definici 3.8 je v textu mylně použit symbol A (má být sigma nebo je nutná reformulace textu). Všechny vztahy a definice v kapitolách 3 a 4 jsou dle textu autorem převzaté z jiného pramene, ten jsem ale neměl k dispozici, takže nemohu posoudit, kde chyby nastaly. Pátá kapitola potom upřesňuje a prohlubuje šachovou problematiku s ohledem na skutečnosti a vlivy, které jsou předmětem či parametry vlastního řešení. Text je vcelku podnětný a informačně bohatý, působí však poněkud nevyváženým a místy velmi subjektivním dojmem (např. odst. 5.3.2). Stěžejní je šestá kapitola, kde je popsáno sestavení modelu a účelové funkce. Použití vytvořeného modelu a výsledky jsou prezentované v aplikaci na šachový reálný šachový turnaj. V oblasti prezentace výsledků v odstavci 6.2.4 autor dle mého názoru nepostupuje zcela korektně, neboť zvýšené pravděpodobnosti výhry v tabulce na str. 28 ukazují pouze výsledky výpočtů dle modelu, a tedy mohou svědčit o správnosti naprogramování, ale v žádném případě o aplikabilitě výsledků v reálu a tedy o skutečné funkčnosti navrženého řešení. Kromě zmíněných nepřesností je třeba konstatovat, že text práce obsahuje mnoho stylisticky nezdařilých formulací a také chyb v interpunkci. Formulační neobratnost a chybějící čárky ve větách činí místy text obtížně srozumitelným. Poměrně silnou výhradu mám ke skloňování pojmu Elo; zejména v nadpisech to v písemném projevu působí přímo odpudivě. Po stránce typografické působí práce vcelku zdařile, ovšem i zde mám drobné výtky. Za posledním číslem nadpisu kapitoly se nedělá tečka, vzorce jsou místy číslované a místy nikoliv, v textu se objevuje i odkaz na vzorec, který v práci není - odkaz na (4.2) na str. 15, tabulky nejsou číslované, obrázky i tabulky jsou zařazeny jako součást textu apod. Dle některých indicií (např. poznámka DOPLNIT na str. 20, nedokončená a tedy nesmyslná věta obsahující vztah 6.1, apod.) se obávám, že autor omylem nenahrál do systému finální verzi, a tedy řada zejména formálních připomínek jde na vrub této skutečnosti. Pokud je moje domněnka správná, je to škoda, neboť práce je jinak velmi zajímavá a tématicky zdařilá. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132782