BAŘINA, P. Odhad volatility bitcoinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

The presented work is an excellently processed econometric model. They see as above-standard that the issue of econometric models is not taught at the bachelor's degree, and the author had to increase this issue with self-study. The work can have both practical and printing use. But I have a fundamental comment on the formal processing of the work. The author did not strictly attach to the prescribed format of the work. The main level chapters should be on separate pages. The author quotes mainly from Internet sources. Here I would also expect the use of monographs or original scientific works. The author of the solution consulted regularly. As a result, he approached the processing proactively. As a supervisor of work from the point of view of objectivity, I do not ask a question for the bachelor's exam.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavláková Dočekalová, Marie

The main goal of the bachelor thesis was met. At the end of the thesis, the author of the thesis correctly draws attention to the shortcomings of the presented model and lists their possible solutions. I appreciate the level of applied methods.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 131784