HUDLÍKOVÁ, I. Huminové látky jako koloidní transportní systém rostlinných živin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat rešerši o roli huminových látek při transportu živin ke kořenovému systému rostlin a prostudovat interakce huminových kyselin s dusičnany. V experimentální části byly srovnány výsledky průtokové coulometrie s tradičně používanou UV/VIS spektrometrií, které ukázaly na vyšší citlivost nově použité metody. Výsledky řešení práce odpovídají požadavkům zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšilová, Ľubica

ráce je zpracována na vysoké úrovni. Po formální stránce nemám žádné připomínky. Sledování koloidních vlastností humínových kyselin je v současnosti v popředí vědeckého výzkumu. 1. Mohla by jste podrobněji popsat koloidní mycelu? 2. Charakterizujte acidoidy, bazoidy a amfolytoidy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 137