ŠMÉTKA, M. Deskripce typů ochranných krytů používaných u obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Grafická a stylistická úprava práce obsahuje celou řadu nedostatků (formátování textu, velikost stran,...). V kapitole 4 se autor odvolává na normu ANSI B11.TR3, která však není v ČR a potažmo EU platná. To vede k používání odlišné terminologie oproti ČSN.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Práce je zpracována kvalitně a v dostatečném rozsahu. Zasloužila by si však lepší grafické zpracování a odstranění drobných překlepů. Za pozornost stoji logičnost uspořádání a využití vlastních závěrů autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 11147