MED, S. Testování řezivosti vybraných HSS vrtáků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Student řešil tématiku testování řezivosti tuzemských a zahraničních šroubovitých vrtáků, která zahrnovala řadu dílčích oblastí – materiál, tepelné zpracování, geometrii výbrusu, povrchové úpravy, atd. Tyto nástroje jsou na trhu žádané, a proto je velký zájem o jejich výrobu. Práce se se vyznačovala aktivním zájmem o danou tématiku a během uplynulé doby nastudoval řadu literárních pramenů. Tématiku pravidelně s velkým zájmem konzultoval a jeho vlastní závěry jsou relevantní. Bakalářskou práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořáková, Jana

Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast testování řezivosti nástrojů, konkrétně šroubovitých vrtáků. V úvodní teoretické části autor definuje základní pojmy procesu vrtání a poté provedl podrobnou rešerši výroby nástroje, od výroby materiálu polotovaru až po proces povlakování nástroje. Popisuje používané způsoby výroby rychlořezných ocelí, včetně jejich vlivu na výsledné vlastnosti polotovaru a následně se zabývá slinutými karbidy, opět včetně výčtu způsobů jejich výroby. Dále autor věnuje svou pozornost technologiím výroby vrtáků a rozebírá dosavadní metody povlakování. Po definování pojmu řezivosti autor provedl výčet současných metod jejího měření. Praktická část práce je věnována návrhu a realizaci experimentů, při kterých je testována řezivost vybraných zástupců vrtáků z nepovlakované rychlořezné oceli za pomoci měřicí aparatury Kistler. Při experimentech je měřena posuvová síla a řezný moment a jako pomocné kriterium je sledována životnost nástroje. V závěru práce autor správně vyhodnotí výsledky měření a opotřebení sledovaných nástrojů. S uvedenými závěry lze vyslovit souhlas. Práce je na dobré grafické úrovni. Určitým nedostatkem je výskyt překlepů a gramatických chyb (např. měřícím, řídícím, "nástrojovými oceli, rychlořeznými oceli", nevhodný termín "nereznoucí oceli", apod.) a občasná neformálnost stylu, kdy autor nepoužívá trpný rod. Autor v plném rozsahu splnil cíle zadání, a proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140117