MOTLÍČKOVÁ, K. Epidemiologické modelování šíření nemoci Covid-19 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mézl, Martin

Studentka Klára Motlíčková se věnovala epidemiologickému modelování pro šíření Covid-19. V úvodní kapitole jsou popsány základní epidemiologické modely, které jsou založeny na rozdělení populace do dílčích skupin. Stěžejní kapitolou je popis epidemiologických modelů přímo pro onemocnění Covid-19. Na základě studia odborné literatury jsou představeny 3 publikované modely a dále diskutovány některé další modely. Výběr zdrojových článků reflektuje aktuální poznatky v epidemiologickém modelování. V praktické části práce byly simulovány jednotlivé modely jak v prostředí Simulink, tak i v Matlabu pro optimalizaci (hledání) parametrů modelu v kontextu skutečných průběhů šíření nemoci v České republice. Tuto část práce považuji za povedenou, velmi kladně hodnotím také diskuzi výsledků v kontextu nejenom matematického optima, ale i věrohodnosti získaných výsledků. Poslední část je věnována modelování protiepidemických opatření. Závěry stanovené studentkou jsou správné. Po formální stránce nemám k práci větších výhrad, oceňuji sazbu v prostředí LaTeX. Práce odkazuje na 22 zdrojů, nosná část práce se opírá o aktuální poznatky v odborných časopisech. Studentka byla aktivní během celého semestru, sama vyhledávala konzultace, které byly přínosné pro samotné vypracování. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně (A – 95 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Ředina, Richard

Studentka Klára Motlíčková vypracovala bakalářskou práci, ve které se zabývá epidemiologickým modelováním šíření onemocnění COVID-19. Teoretická část nabízí rozsáhlou rešerši oblasti epidemiologických modelů, a to jak v oblasti obecných principů (modely SIR, SEIR, SI), tak konkrétních aplikací a modifikací vytvořených v souvislosti právě s onemocněním COVID-19 (modely SIDARTHE, SIRD, SIPHERD). Princip jejich fungování je podrobně popsán i vysvětlen. Studentka se zde dopustila pouze nepatrné chyby ve vzorci 1.8 na straně 14, který zasazen do kontextu s rovnicí 1.11 nedává smysl. Na teoretickou část navazují praktické kapitoly 3 a 4. V první zmíněné se studentka věnuje popisu prostředí MATLAB Simulink a popisuje zde praktickou realizaci modelu SIDARTHE zmíněného v teoretické části. V druhé zmíněné kapitole navrhuje vlastní epidemiologický model SIR pro 1. a 4. vlnu epidemie na území České republiky. Studentka provádí odvození parametrů potřebných pro fungování modelu a získané výsledky řádně komentuje. Pro zpřesnění teoreticky získaných parametrů navrhuje přiléhavé alternativní řešení, které lépe vystihuje realitu. Celkově hodnotím práci jako velice zdařilou a na vysoké věcné i formální úrovni. Vyzdvihuji množství informací, které přesahují rámec výuky a které musela studentka sama nastudovat pro správné pochopení celého problému. Krom několika typografických chyb a překlepů lze práci vytknout pouze špatné řazení citovaných zdrojů a nekonzistentní velikost popisků u některých grafů, které jsou ne vždy dobře čitelné. Celkově hodnotím práci stupněm A, 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 142075