MARTINKOVIČOVÁ, L. Tvorba marketingové strategie pro začínající podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Cílem práce bylo vypracování marketingové strategie začínajícího podniku - konkrétně cukrárny. Cíl považuji za splněný s připomínkou uvedenou dále. Autorka zpracovala kvalitní analýzu externích faktorů. Zdařilý je v této části výzkum zaměřený na jednotlivé vybrané konkurenty a návazný benchmarking. Analýzy externích i interních faktorů jsou následně shrnuty ve SWOT analýze s dobře formulovanými závěry. Návrhy vycházejí ze závěrů z analýz, autorka deklaruje tvorbu marketingové a organizační strategie, ale reálně se věnuje téměř výhradně marketingové komunikaci a vytváří komunikační strategii. Je to škoda, protože z provedených analýz a porovnání konkurence má k dispozici dostatek podkladů pro tvorbu plnohodnotné strategie v rámci rozšířeného marketingového mixu. Práce je na odpovídající odborné i formální úrovni a doporučuji ji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Jako nejvýznamnější riziko identifikujete možný nedostatek finančních zdrojů. Ve finanční zhodnocení máte zahrnuty náklady na pronájem prostor a marketingovou komunikaci. Co ostatní náklady spojené s provozem? Jak budou vysoké a do jaké míry budou zmíněné riziko zvyšovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Schüller, David

Cílem diplomové práce je zpracování vhodné marketingové strategie pro vybranou cukrárnu. Hlavní a dílčí cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření jsou v souladu s navrhovaným cílem. Autorka použila vhodné metody pro sběr a analýzu dat. Autorka dobře interpretuje závěry z provedených analýz. Návrhová část obsahuje přehledně zpracovanou časovou náročnost projektu za použití metody PERT. Kladně lze hodnotit analýzu rizik. Marketingová strategii v návrhové části by bylo přínosné pečlivěji zpracovat například ve formě jednotlivých prvků marketingového mixu. Formální náležitosti a použitá terminologie je na dobré úrovni. Otázka k obhajobě: Jaké jsou v současné době největší bariéry pro založení a chod cukrárny?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 142035