VYSKOČILOVÁ, M. Měření HRV a posouzení vlivu zátěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Oto

Předložená práce se zabývá hodnocením variability srdeční frekvence. V první, teoretické části, je popsána anatomie a fyziologie srdce a vznik akčního napětí, je zde rovněž uvedeno měření elektrokardiogramu a měření krevního tlaku, které ovšem nejsou pro práci nezbytné. Dále je v teoretické části popsána HRV a jsou zde vyjmenovány některé faktory, které HRV ovlivňují. V této části práce bych očekával hlubší literární rešerši, z které by plynuly komplexnější vztahy mezi změnou HRV a podmínkami, v nichž se srdce nachází. V praktické části práce je popsán stručný protokol měření, v kterém studentka dotazovala zkoumané subjekty na vlivy, které by mohly HRV ovlivnit. Nikde dále ale v práci není proveden rozbor, který z těchto vlivů HRV skutečně ovlivňoval. Dále je v praktické části správně zvolena a využita spektrální metoda měření HRV, z které je vyhodnocen vliv zátěže. Tento je reprezentován tabulkami a grafy, ale v práci chybí alespoň stručný komentář těchto výsledků. Celkový závěr z naměřených dat je správný, ale opět chybí komplexnější zhodnocení. Z hlediska formálního zpracování práce bych vytkl neuvedení významu symbolů u rovnic, velmi malé písmo v popiscích některých obrázků, které je činí skoro nečitelnými, a nejednotný zápis literatury. I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 60 body.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Kolář, Radim

Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou variability srdečního rytmu (HRV). Práce je napsána na 30-ti stranách a je rozdělena do 9 kapitol. První kapitoly popisují elektrofyziologii srdce a základy elektrokardiografie. Tyto kapitoly jsou poměrně jasné a stručné - samotnému popisu řízení srdeční činnosti autonomním nervovým systémem je věnována pouze necelá stránka. Další kapitola popisuje metody analýzy HRV. Ty jsou popsány především slovně, a pokud je uveden nějaký vzorec (např. 2, 3, 4), tak z něj nevyplývá jeho význam nebo je uveden chybně. Kapitola uvádějící výsledky je snůškou tabulek a grafů, bez řádné diskuze a hlubšího zamyšlení nad analyzovanými daty a získanými výsledky. Celá diskuze se omezuje jen na stručné shrnutí v Závěru (předposlední odstavec). Autorka měla za úkol implementovat zvolenou metodu výpočtu HRV v programovém prostředí Matlab. V textu je však uvedeno, že byl pouze využit volně dostupný toolbox na citovaných stránkách. Jaká byla samotná práce autorky? Mohla by se k tomu vyjádřit? Po formální stránce je práce podprůměrná: práce obsahuje řadu zkratek, které nejsou zavedeny (např. LVF, EMC, BMI), v textu chybí odkazy na některé obrázky, vyskytují se prázdná místa na konci stránek, různé styly tabulek nebo například nejsou uvedeny veličiny v Tabulce 6. Přiložený program nebyl funkční. Oponent si musel dodefinovat jednu proměnnou ve skriptu pro Matlab, aby běžel program bez chyby. Přes uvedené výtky navrhuji práci k obhajobě s hodnocením těsně na hranici přijatelnosti a nechávám na zvážení komise, zda se k tomuto závěru také přikloní po prezentaci studentky a rozpravě k práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 30693