KŘÍŽ, P. Zátěžové testování služeb pro streamování videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Číka, Petr

Petr Kříž splnil veškeré požadavky zadání. První kapitoly práce popisují zejména techniky adaptivního streamování, zátěžové testování a nástroje na zpracování multimediálních dat, praktická část práce se věnuje vývoji vlastních modulů integrovaných do nástroje JMeter pro zátěžové testování serverů podporujících MPEG-DASH a HLS. Petr Kříž byl při řešení velmi aktivní, pravidelně konzultoval a vždy zapracoval připomínky vedoucího. Vyvinuté moduly otestoval na zátěžovém testeru Ústavu telekomunikací a jsou plně funkční. Po formální stránce je práce na dobré úrovni a nemám k ní připomínky. Práci hodnotím známkou A/97 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Ilgner, Petr

Cílem předložené bakalářské práce je konfigurace serveru pro adaptivní streamování videa a vytvoření dvou scénářů Apache JMeter pro zátěžové testování protokolů HLS a DASH, které mají být použity pro provedení následné zátěžového testování serveru. Zadání práce považuji za splněné. Teoretickou část považuji za velmi zdařilou. Využitelnost realizovaného nástroje omezuje chybějící popis spuštění a použití nástroje. V příloze jsem našel soubor README.txt obsahující jen kusé pokyny, soubor navíc není uveden v obsahu el. přílohy. Dle uvedených pokynů se mi nepodařilo provedené testy replikovat. Ocenil bych vytvoření skriptů, které by přípravu testovacího serveru zautomatizovaly. Provedené zátěžové testování serveru je poněkud zjednodušené. Nebyly prezentovány případy, kdy by již server nedokázal uspokojit požadavky klientů. Problém s omezováním počtu souběžných klientů nebyl vyřešen. JMeter má být spuštěn v grafickém režimu pouze pro odladění, nikoliv pro provádění testování, tak jak bylo prováděno. Interpretaci výsledků testování nepovažuji za zdařilou, není prakticky popsáno, co zjištěné hodnoty o testovaném systému vypovídají. Grafy výsledků testování nejsou příliš čitelné, nejsou dobře popsány, ale hlavně není vhodně zvolena jejich osa, a tedy průměrnou hodnotu odpovědi pro odeslání playlistů nelze odečíst. Po formální stránce je práce uspokojivá, je vhodně členěna, její části na sebe dobře navazují. V práci se vyskytují gramatické chyby, zejména chybné skloňování, některé výrazy nejsou vhodně zvolené (např. živé vysílání je povoleno, školní komerční server, časový rump-up period, aj.), desetinná čísla nejsou zapsána dle českých pravidel. Autor používá 17 informačních zdrojů, jejich výběr nepovažuji za zdařilý, protože nejsou zvolené příliš odborné zdroje, ačkoliv v zadání byly doporučeny vhodné literární prameny. I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím C/77 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 141344