AL SHARUA, A. Studie obalového hospodářství v podnikatelských subjektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Studentka konzultovala práci po celý třetí ročník bakalářského studia. Pracovala se zájmem o řešenou oblast, rychle se snažila odstranit vzniklé problémy a to především z hlediska teoretických přístupů a jejich možné aplikace na praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Studentka splnila stanovené cíle se zaměřením na dodavatelské vztahy i zákaznické požadavky
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Řešení je splněno dle postupných kroků uvedených v dílčích cílech za použíti uvedených teoretických přístupů v obalovém hospodářství
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace je zaměřena na práci s dodavateli obalů při zohlednění manipulačních požadavků na obal
Praktická využitelnost výsledků B Řešení je základ pro rozhodování manažérů, kteří zajišťují obalové hospodářství.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická i jazyková úprava je v souladu s vysokoškolskými požadavky na písemné práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce je zpracovány na základě poznatků z 21 literárních zdrojů, včetně podnikových materiálů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

"Autorka si dala za cíl.. "" efektivnější postavení obalů v obalovém hospodářství"", v našem případě nevratných.Správně použila ABC analýzu, a to i pro stanovení síly dodavatelů. Návrhy na opatření jsou pak logicky stanoveny, ale ekonomicky nehodnoceny, což asi zasahuje za hranice tématu BP "" studie""."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65315