NOVÁK, P. Šnekový dopravník drceného kameniva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezníček, Milan

Pan Novák vypracoval slušnou práci. Student splnil zadání své závěrečné práce. I přes drobnou nelogičnost řazení práce je práce dobře čitelná a celkem přehledná. Při psaní student plně využil literaturu i nových moderních materiálů. Dále práce obsahuje skoro kompletní výkresovou dokumentaci, bez problému využitou v praxi. Práce je na velmi dobré úrovni a hodnotím ji známkou B, zároveň ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jonák, Martin

Předložená bakalářská práce s názvem Šnekový dopravník drceného kameniva sice splňuje požadavky zadání, avšak je místy nepřehledná, zejména ve výpočtové části, kde chybí podrobnější popisky k rovnicím a na mnoha místech neodpovídají jednotky. V rešeršní části autor používá nevhodný způsob citování použité literatury. Z věcného hlediska vytýkám chybějící náčrtky a VVÚ v kapitole věnující se pevnostní kontrole a také skutečnost, že šnekový hřídel i spojovací čepy jsou kontrolovány pouze na krut. Rovněž hodnota dovoleného napětí je u většiny vztahů v kapitole 6.3 a 6.4 špatně zvolená. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci známkou D – dostatečně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 80354