BĚLOTA, M. Ozubené soukolí vyrobené 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Teoretická část bakalářské práce je předložena v rozsáhlých kapitolách, jedná se o poměrně podrobný přehled 3D tisku a podrobný průřez teorií ozubení. Zaměření se na konkrétní 3D tisk je pojato obdobně. Předchází mu autorská konstrukce ozubeného soukolí. Navazuje definování podmínek 3D tisku. Výsledek celého snažení, tj. dostat se k vyrobení funkčního prototypu, jak jinak než takto činnost nazvat, je autorem v závěru kriticky hodnocena. Tímto lze odbornou stránku tématu ocenit, rozsáhlost už méně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na velmi dobré úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem, výpočty, konstrukcí a výrobou prototypového modelu ozubeného soukolí s využitím technologie 3D tisku. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor aditivní technologie Rapid Prototyping od historie až po současnost (základní pojmy, nejvíce aplikované aditivní metody), včetně popisu nejpoužívanějších aditivních materiálů aplikovaných pro 3D tisk. Součástí teorie je rovněž základní charakteristika ozubených kol (čelní a kuželové soukolí), jejich rozdělení a výchozí pojmy, které souvisí s řešenou problematikou. Praktická část práce se zabývá návrhem, výpočty a konstrukcí jednotlivých dílů prototypového modelu ozubeného soukolí pomocí výpočtového programu MITCalc a parametrického programu Autodesk Inventor s následnou výrobou na 3D tiskárně pracující na principu aditivní metody Fused Filament Fabrication. Jednotlivé díly se tisknuly ze zvoleného aditivního materiálu (PLA) dle možností 3D tiskárny a vyráběly se promyšleně s ohledem na související pracnost při sestavování, pevnost a životnost jednotlivých částí modelu ozubeného soukolí. Součástí praktické části je povrchová úprava dílů a celkové sestavení prototypového modelu ozubeného soukolí. Závěr práce zhodnocuje funkčnost celého výrobku a poukazuje na konstrukční a výrobní problémy, které se vyskytly při verifikaci sestaveného prototypového modelu ozubeného soukolí. V této části práce student rovněž zhodnocuje provedené kroky, které povedou ke snížení investice do procesu výroby jednotlivých dílů s ohledem na použitý aditivní materiál, jeho mechanické vlastnosti a nastavení dílčích tiskových parametrů, včetně aplikace patřičného průměru trysky. Je zřejmé, že student věnoval zpracování bakalářské práce potřebnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují formální náležitosti, drobné překlepy, superlativa a gramatické chyby, které snižují celkový dojem a kvalitu práce. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student zadání splnil, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 136894