DVOŘÁKOVÁ, E. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Eva Dvořáková si na základě počátečních analýz vytvořila poměrně jednoznačný koncept pootočených hmot, který postupně rozvinula. Přestože výsledná prezentace zejména vnější tváře stavby není tak přesvědčivá, jak by být mohla, díky pracovitosti autorky se jedná o kvalitní a promyšlený návrh. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Bambuchová, Jarmila

Koncepčně zvládnuté řešení, výsledný návrh citlivě reaguje na vlastnosti parcely i okolí. Navržené hmoty i dispoziční řešení poskytují příjemné prostředí pro bydlení i další provozy v budově.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - návrh velmi dobře reaguje na okolní prostředí, svým měřítkem i formou zapadá do lokality - elegantně řeší evidentní problém - nárožní okno sousedního hotelu
Architektonické řešení A - návrh pracuje s jasným prostorovým konceptem, otočení hranolů vnáší do místa překvapivou vzdušnost - koncept studentského bydlení formou “buněk” se jeví jako reálně fungující, mezonety přispívají k efektivnosti využití hmoty stavby složitě přístupná střešní terasa ve vnitrobloku
Provozní řešení B - suterény nabízí dostatek zázemí pro všechny provozy budovy i TZB, 2 výtahy pro auto zajišťují bezkolizní provoz - využití prostor menzy pro další aktivity – chybí podrobnosti - v obytných buňkách jsou poddimenzovány prostory pro stolování (na 10 lidí 4 židle) - obytná buňka handicapované osoby paradoxně není bezbariérová a je také řešena jako mezonet -velkorysý návrh sauny v nejvyšším podlaží postrádá možnost občerstvení a bazének
Technicko konstrukční řešení A - autorka se reálně zabývá využitím dešťové vody – akumulace, zavlažování, užitková voda - přehledná dokumentace stavebního řešení, řez veden mimo zelené střechy
Formální úroveň A - předložená dokumentace přehledně vypovídá o záměru autorky i finální podobě stavby.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39707