JEDOVNICKÝ, M. Plán na rozšíření zákaznické základny a výroby vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Cílem práce bylo vypracování návrhu na rozšíření výroby a marketingového plánu vybraného podniku. Cíl práce považuji za splněný s připomínkami uvedenými dále. Autor v práci zpracoval analýzy externích a interních faktorů, které vždy shrnul do přehledných tabulek. Připomínku mám ale k faktu, že souhrnná SWOT analýza je zařazena nelogicky před analýzu finančních faktorů a analýzu marketingového mixu. Z této nesystematičnosti pak plynou nepřesnosti ve SWOT analýze, kde jsou některé externí faktory uvedeny mezi interními a naopak (např. dobré vztahy s konkurencí je typický externí faktor a proto nemůže být silnou stránkou, závislost na dodavatelích je jedna z typických externích hrozeb a nemůže být slabou stránkou). V návrzích pak autor strukturuje marketingovou strategii dle jednotlivých prvků marketingového mixu a dále se věnuje návrhu na rozšíření výroby. Nakonec tvoří příslušný marketingový plán. Tady bych očekával jeho výrazně detailnější rozpracování do podoby realizačního/implementačního plánu, včetně časového rámce, přiřazených odpovědností za jednotlivé body realizace a rozpis nákladů na realizaci. V neposlední řadě v práci postrádám ekonomické zhodnocení přínosů sestavených návrhů. Z hlediska formálních náležitostí, grafické a stylistické úpravy konstatuji, že práce obsahuje občasné pravopisné a typografické chyby. Systém theses odhalil poměrně vysokou podobnost (19%) s diplomovou prací z TU v Liberci. Podobnosti jsou v části Teoretická východiska, kde vyšší míra podobnosti není úplně neobvyklá. Celkově je práce na dostatečné odborné i formální úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Ulč, Jakub

Cílem práce bylo vypracování návrhu na rozšíření výroby a marketingového plánu pro získání nových zákazníků. Cíl shledávám jako částečně splněný. Teoretická východiska práce jsou na dobré úrovni, kde mírně negativně hodnotím teoretické pojetí analýzy SWOT, u které chybí provázanost s dalšími analýzami. Autorovo pojetí analýz je částečně popisného charakteru a také jsou některé faktory chybně uvedeny jako externí či interní (viz sociální faktory u PESTEL, s. 41, technologické faktory u PESTEL, s. 38). Uvedení Porterovy analýzy pěti sil je nelogicky pod podkapitolou 3.3 Analýza současného stavu, v kontextu k uvedení dalších analýz. Porterova analýza v souhrnu zmiňuje jen negativní faktory hrozeb, kde se nabízí otázka - pokud nejsou žádné příležitosti, je vhodné uvažovat o daném kroku na trhu? Analýza SWOT se nachází nelogicky před kapitolami 3.5.1. Analýza finančních faktorů a 3.6. Marketingový mix. Analýza finančních faktorů není analýzou, kde autor uvádí, že podnik nechce zveřejnit svá čísla a udává jen obecnou teorii o finančních ukazatelích. Návrhy částečně vychází z výstupu analýz. Při uvedení cílů marketingové strategie autor uvádí obecné cíle, bez bližší specifikace a případné měřitelnosti. Návrhy jak dosáhnout požadovaného cíle jsou obecného charakteru a chybí zde vyšší anagžovanost autora o jejich bližší specifikaci. Je zde absence většího důrazu na časový harmonogram či vyčíslení nákladů. Návrhová část je mírně chaotická, bez logické posloupnosti. Práce je na nižší odborné i formální úrovni, avšak s dostatečným počtem využitých odborných zdrojů. I přes výše uvedené nedostatky, doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 137004