POKORNÝ, O. Návrh a realizace aplikace LLC měniče pro ověřování konceptů návrhů integrovaných LLC kontrolérů pomocí emulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Roman

S ohledem na posudek konzultanta uvedené práce Ing. Petra Papicy z firmy onsemi lze konstatovat, že cíl diplomové práce, zaměřené na návrh a realizaci aplikace LLC měniče pro ověřování konceptů návrhů integrovaných obvodů pro funkci kontrolérů měničů typu LLC, se podařilo naplnit. V předložené bakalářské práci autor prokázal schopnost samostatně řešit zadaný problém. V úvodu práce se diplomant věnuje vysvětlení funkce různých typů rezonančních obvodů z hlediska topologie a rozebírá jejich vlastnosti. Dále se autor v práci věnuje teoretickému postupu návrhu rezonančního měniče koncepce LLC, jeho numerickému návrhu i simulacím. Významnou součástí této práce je i stať o výběru magnetických komponentů, kde se nakonec autor rozhoduje navrhnout vlastní transformátor. V závěru práce popisuje student realizaci funkčního vzorku zadaného měniče i jeho ověření. Časová i odborná náročnost předkládané práce odpovídá bakalářské práci, která svým charakterem rozboru problematiky, návrhem a realizací funkčního vzorku splňuje zadání. Student pracoval samostatně a v průběhu zpracovávání práce se pečlivě věnoval studiu doporučené literatury, návrhu obvodů, často dojížděl měřit a konzultovat s konzultantem bakalářské práce do návrhového střediska firmy onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. To svědčí o nadprůměrně zodpovědném přístupu studenta k řešení práce. Grafická a vnější úprava práce je velmi dobrá. V práci je minimum formálních a věcných nedostatků. Písemná zpráva je zpracována v logickém sledu, rozsahy jednotlivých kapitol odpovídají důležitosti. Práce je přehledná a obsahuje také veškeré náležitosti včetně seznamu použité literatury s uvedením důležitých pramenů. Přes vytknuté drobné nedostatky student splnil zadání práce a prokázal konstruktérské schopnosti. Po zodpovědném zvážení všech kladů i záporů doporučuji klasifikovat tuto práci dle návrhu konzultanta A/97 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Levek, Vladimír

Student se v předložené bakalářské práci zabývá návrhem rezonančního napájecího měniče. Jednak jeho komplexním návrhem, ale také realizací modulu umožňujícímu začlenění do emulační platformy. Dále se ve své práci zabývá návrhem a realizací transformátoru a v neposlední řadě také pomocnou testovací deskou s implementovaným řadičem. Všechny uvedené části této poměrně rozsáhlé práce jsou přehledně popsány a dostatečně kvantifikovány pomocí vzorců, grafů a také schémat. Student ve své práci nejdříve popisuje jednotlivé druhy rezonančních měničů, porovnává jejich vlastnosti a dostatečně kvalifikovaně komentuje jejich využití. Zbývající část práce je věnována popisu vlastního návrhu, realizace zmíněných modulů a závěrem je předloženo dostatečné množství provozních měření. Dosažené výsledky ze všech kýžených oblastí jsou popsány s vysokou mírou erudice, svědčící o výborném zvládnutí tohoto poměrně komplexního tématu. Student se při návrhu zdroje musel vyrovnat s problematikou různých disciplín, mezi které se řadí: návrh vysokorychlostní sběrnice, návrh transformátoru, návrh silové části rezonančního měniče – který patří z hlediska návrhu zdrojů k nejnáročnějším, návrh signálové části, atd. Jsem přesvědčen, že z praktického hlediska je předložená práce nad rámec požadavků a byla splněna v plné míře. Textová část nikterak nezaostává za vysokou úrovní praktické části a plně s ní koresponduje. V textu jsem nenašel žádná vážnější pochybení. Student vhodně nakládá s odkazy na literaturu, všechny obrázky, vzorce a grafy má řádně komentovány. Popisy jednotlivých celků jsou logicky členěny a je zde řádně ohraničena oblast obecné teorie od části vlastní invence. Práci hodnotím jako mimořádnou 98 body.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 142789