SKALICKÝ, T. Business Intelligence ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cílem práce bylo nasazení vybraných nástrojů Business Intelligence ve firemním prostředí pro efektivnější podporu rozhodovacích procesů. Lze konstatovat, že autor prokázal základní znalosti v oblasti vybraných systémů BI, nicméně práce obsahuje nadbytečné popisování těchto nástrojů na úkor vlastních návrhů řešení. Kapitola ekonomické zhodnocení je pak pojata z pohledu zhodnocení nákladů na řešení. Cíl práce byl splněn a práci doporučuji k obhajobě. Otázky: 1. Jaké přínosy vidíte v navrhovaném řešení? 2.Jaké způsoby motivace zaměstnanců byste navrhnul proto, aby se s navrhnutým řešením ztotožnili jako s jedním ze základních předpokladů pro nasazení návrhu v organizaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E Uspořádání práce, především obsahová část je zmatečná. Konkrétně se týká kapitol "Teoretická východiska řešení" a "Analýza současného stavu", u kterého chybí číslování hlavního nadpisu a tím pádem splývají tyto dvě kapitoly do sebe.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kupeček, Igor

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit využití technologie Business Intelligence ve firemním prostředí. Zaměření DP bylo pojato jako seznámení s technologií BI, s výběrem a porovnáním BI systémů vhodných pro nasazení ve firemním prostředí, kdy vybrané BI řešení bylo použito k návrhu finančního reportování firmy Jonckers. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje pojmům využívaných v oblasti shromažďování, ukládání, analýzy a sdílení dat, a zároveň představuje možnosti reportování použitím Business Intelligence. Autor se věnuje analýze aktuální situace ve firmě, zhodnocení bezpečnostních rizik a efektivnosti firmy a zhodnocení současného stavu s přihlédnutím k aktuálnímu využití BI řešení. V analýze současné situace shledávám drobné nedostatky či nepřesnosti jako například: není uvedeno, že firma Jonckers v Brně je pouze jedna z poboček globální firmy Jonckers, či organizační struktura firmy obsažená v DP není zcela aktuální, případně informace o týdenním sběru dat a reportování na týdenní bázi zcela neodpovídají realitě. Nicméně tyto drobné nedostatky nemají zásadní význam pro vyhodnocení výsledků celého díla. K analýze efektivnosti firmy byl využit portál ZEFIS, kde vstupními daty byly informace získané ve firemním prostředí společnosti Jonckers. Navazující vysvětlení pojmů, které je součástí práce, používaných ve firmě Jonckers, je pak nutné pro pochopení dalšího textu. Je třeba zdůraznit, že vzhledem na vysokou citlivost informací a dat, nebyl pro účel této DP použit datový fragment současné finanční situace firmy, tak jak je v DP uvedeno, ale byla použita data jejichž hodnoty byly pozměněny pro účely DP a přiřazeny k fiktivním jménům zákazníků či osob. Sekce popisující současný stav využití BI se detailně zaměřuje na popis aktuálních reportů pro MS Excel, kde většina pojmů pochází z finanční oblasti, kde, dle některých nepřesností usuzuji, že autor nemá s touto oblastí osobní zkušenost. (Např. mylné vysvětlení ‘Invoice to Issue on RP‘, kdy RR-ISO není ukazatel hodnoty, která ještě nebyla zákazníkem uhrazena, ale hodnota práce, která ve většině případů nebyla ještě dokončena a bude zákazníkovi fakturována v budoucnu. V praktické části práce oceňuji porovnání BI řešení různých poskytovatelů a metodiku použitou pro výběr vhodného BI řešení pro nasazení v konkrétní firmě. Kritéria jako jsou možnosti nasazení, křivka učení a školení, jednorázové náklady na nákup a také pravidelné výdaje na údržbu BI řešení, jsou klíčové parametry pro rozhodnutí o implementaci v každé firmě. Sekce popisující tvorbu datového modelu v Power BI popisuje možnost automaticky vytvořených vztahů mezi tabulkami. Zde by bylo vhodné zmínit, že tento způsob je vhodný zejména pro jednoduché datové modely. Pro složitější datové modely je chybovost systému automatického zjišťovaní vztahů poměrně vysoká, a při větším množství tabulek je velmi problematické zjišťovat, který vztah byl automaticky přidán (a zda je pro daný datový model opravdu relevantní), proto zkušení uživatelé Power BI doporučují funkci systému automatického zjišťovaní vztahů vypnout a případné vztahy definovat manuálně. Část popisující vlastní návrh reportů a vizualizací popisuje použití různých prvků Power BI, které jsou pro tento typ reportování vhodné. Popis reportů a reportování by bylo vodné rozšířit např. o možnosti využití filtrů, popisů dalších úrovní (funkce drill-down/dril-up). Pozitivně hodnotím zejména grafické zpracování vizualizací v prostředí Power BI a přehlednost jednotlivých reportů, které, z pohledu firmy, mají vysokou vypovídající hodnotu. Dle výsledků ekonomického zhodnocení, a se znalostí firemního prostředí firmy Jonckers, také souhlasím se závěrem autora, kdy řešení Power BI bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější řešení pro nasazení v konkrétní firmě. Reporty vytvořené v rámci této DP mohou určitě přispět k lepšímu přehledu o stavu firmy, stavu jejích KPIs a ostatních výsledcích, které jsou z hlediska řízení firmy důležité. Pře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143748