JEDLIČKOVÁ, L. Oceňování nemovitostí ziskovým přístupem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupal, Martin

Diplomová práce zpracovala originální a pro tuzemsko netypickou problematiku z anglosaského prostředí, a to v rozsahu dle zadání DP, tj. obecný proces a procesní model ziskového přístupu, praktická případová studie i doporučení pro tuzemského oceňovatele, byly naplněny. Zdroje využité v práci byly vhodně sestaveny.  V úvodu práce je pojmosloví až trochu moc základní a zřejmé, nicméně není zcela nerelevantní. Makroekonomická problematika je pro ziskový přístup velmi důležitá, trochu ale chybí provázanost v textu, proč se tím má čtenář zabývat s ohledem na téma a cíl práce. V následné kapitole o oceňovacích přístupech autorka zaměňuje s metodami v názvu. Btw. u výnosového (příjmového) přístupu se nezjišťuje současná hodnota pouze kapitalizací, ale i diskontováním jednotlivých budoucích CF. Kapitola o ziskovém způsobu ocenění a definování množiny nemovitostí pro tento způsob ocenění je provedeno důkladně. Případové studie jsou provedeny poměrně komplexně, trochu chybí ekonomické pojetí a reflexe trhu, nicméně charakteristika a graf prognóz udržitelného zisku včetně odvětvových prognóz, byly provedeny vhodně a vykreslují situaci s konkrétní provozovanou nemovitostí. Následná kapitola analýza výsledků vhodně sumarizuje všechny okolnosti, také covidová opatření a chování provozovatele.. Navržený procesní model pak spíše potvrzuje teoretický koncept z publikací v anglosaském prostředí. Stylistika a odborné vyjádřování je v práci na průměrné úrovni. Kladně hodnotím zájem a aktivní konzultace diplomantky v průběhu. Otázka: Jaký je rozdíl mezi diskontní a kapitalizační mírou?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Téma práce je z hlediska oceňování zajímavé, přibližuje možnost ocenění nemovitostí, které nelze korektně ocenit běžnými metodami. Autorka na základě citací uvádí okolnosti, za kterých je použití ziskového přístupu přiměřené. V diplomové práci jsou zbytečně obsáhlé definice metod ocenění, které v nebyly použity. Místy je nedůsledně používaná terminologie (pokud je v zadání uvedeno, že má být uveden rozdíl mezi příjmovým a ziskovým přístupem, není vhodné pro příjmový přístup uvádět označení „výnosový způsob“). Názorně jsou na straně 44 shrnuty rozdíly mezi metodou výnosovou a ziskovou (Tab. č. 6). Autorka hojně čerpala z odborné literatury, při označení zdroje na str. 55 však patrně došlo k překlepu. Jak autorka uvádí, ocenění ziskovým přístupem od roku 2018 do roku 2022 je do jisté míry ztíženo nuceným uzavřením posuzovaných nemovitostí v roce 2020 a 2021. Je otázkou, zda by nebylo vhodnější pro demonstraci metody využít dřívější období, nezahrnující zpřísněná hygienická opatření. Tabulky č. 9 až 13 se liší jen posledním sloupcem a pro lepší přehlednost mohly být sloučeny do jedné (obdobně tabulky č. 18 až 22). Téma diplomové práce zpracovala autorka zodpovědně. Výsledky prezentovala názorně a dohledala i vhodný zdroj dat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 153207