PARDUBA, J. Komunikační rozhraní v mobilních telefonech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Morský, Ondřej

Student navrhnul program, který zjistí polohu mobilního telefonu z okolních sítí a poté vykoná požadovanou akci. V tomto případě se jedná o audio-průvodce po Brněnských památkách. Teoretická část měla být zaměřena na možnosti programového využití jednotlivých rozhraní, což nebylo zcela splněno. Po formální stránce má práce několik závažných nedostatků, především zcela chybějící odkazy na použitou literaturu, a několik vět opsaných z wikipedie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Holešinský, Pavel

Práce je psaná velmi přehledným a srozumitelným stylem. Je patrné, že student danou problematiku dostatečně teoreticky nastudoval. Popis možností využití jednotlivých technologií mohl být více rozveden. Všechny body zadání práce jsou splněny. Po gramatické a typografické stránce práce obsahuje pouze malý počet nedostatků. Negativně hodnotím přejímání většiny použitých obrázků z literatury, což je sice důsledně citováno, nicméně obrázky obsahují anglické popisky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 32243