KUFA, M. Analogový kytarový multiefekt využívající ke zkreslení signálu elektronku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Staněk, Miroslav

Předložená práce Michala Kufy se zabývá návrhem a realizací analogového kytarové multiefektu, který využívá ke zkreslení hudebního signálu elektronku. Pan Kufa danou problematiku pečlivě prozkoumal a po dohodě s vedoucím práce navrhl napájení a 3 dílčí efekty, jejichž funkčnost ověřil pomocí vhodných simulací. Student následně zařízení vyrobil a ověřil jeho funkčnost pomocí různých měření a pořízením zvukových nahrávek. Předložená práce pana Kufy je po formální stránce v pořádku a obsahuje malé množství akceptovatelných chyb. Jediné výhrady mám k občasným kostrbatým formulacím, absenci rovnic určující navržené parametry dílčích obvodů a kvalitě pořízených nahrávek, které by mohly lépe demonstrovat funkčnost jednotlivých efektů. Pan Michal Kufa je spolehlivý a pracovitý student, celou dobu realizece BP byl velmi snaživý, docházel pravidelně na konzultace a diskutoval další možnosti realizace. Vzhledem k výše uvedeným faktům doporučuji práci pana Michala Kufy ohodnotit stupněm A/92b.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kincl,, Zdeněk

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu analogového multiefektu k elektrické kytaře. V úvodu práce jsou popsány principy činnosti efektů „Distortion a overdrive“, „Chorus“ a „Noise gate“. Dále jsou v práci prezentována obvodová zapojení jednotlivých efektů včetně výsledků simulací v obvodovém simulátoru Pspice. V rámci řešení práce byly navrženy desky plošných spojů a celý prototyp byl úspěšně realizován. V závěru práce jsou uvedeny změřené dosažené parametry. Z věcného hlediska bylo tedy zadání práce splněno. K navrženému zapojení bych měl však několik výhrad. Návrh je bohužel místy nedostatečně popsán – např. výpočet výkonové ztráty na lineárních stabilizátorech u napájecího zdroje, který by zcela jistě prokázal velkou výkonovou ztrátu, a tedy i přehřívání stabilizátoru LM317. U zkreslovačů se s natočením potenciometru mění i horní mezní kmitočet, nedokáži však ale zcela posoudit, zda je to přípustné – vznik pásmové propusti. Použití elektrolytických kondenzátorů u filtrů není též zcela vhodné kvůli značné toleranci kapacity a její teplotní závislosti. Z formálního hlediska je práce členěna přehledně, do logicky navazujících celků. Některá tvrzení v textu práce by bylo vhodné doplnit citací literatury. Autor místy používá nevhodných výrazů, místy se objevují pravopisné chyby, zejména čárky mezi větami. Čitelnost některých obrázků je špatná. I přes uvedené nedostatky dle mého názoru práce splňuje všechny požadavky a doporučuji ji k obhajobě s bodovým hodnocením 83 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 73165