VÁŇA, V. Optimalizace logistických procesů výroby testovacích stolic v podniku AVL Moravia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Cílem práce je optimalizace meziobjektové manipulace v podniku AVL Moravia. Analytická část práce je provedena odpovídajícím způsobem a v dostatečném rozsahu, který plně vyhovuje metodám, jenž jsou následně pro optimalizaci použity. Kladně hodnotím, že diplomant použil ve vlastním návrhu nového rozmístění pracovišť hned tří optimalizačních metod z nichž jedna je vícekriteriální. Výsledky z řešení za pomocí těchto metod dokazují, že stávající rozmístění objektů se velmi blíží optimu. I tento výsledek je pro podnik užitečný, protože studie ověřila, že stávající dispoziční řešení v podstatě vyhovuje i současné produkci. Bylo zjištěno, že bude potřeba jen dílčího přesunu objektů (vyvažování, obrobna..) a vybudování nových vrat v jedné z hal v zájmu minimalizace dopravních vzdáleností. Oceňuji podrobné vypracování návrhu těchto dílčích úprav vč. detailního ekonomického zhodnocení. Doba návratnosti tohoto řešení se zdá být vysoká, ale je nutné si uvědomit, jak je v práci také uvedeno, že návratnost byla počítána z úspory přímých nákladů, ne z ročního zisku. Práce dokazuje schopnost studenta aplikovat v praxi poznatky získané v průběhu studia i velmi dobrou znalost prostředí podniku, pro který bylo řešení navrženo. Práci hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neužil, Karel

Předložená DP splnila zásadní požadavky zadání,má některé nedostatky mezi nimiž uvedu např. nedostatečný Sankeyův diagram,který měl být na větším formátu,barevně měly být rozlišeny jednotlivé cesty materiálu a tyto rozměrově diferencovány.Hodnocení umístění pracovišť dvěma metodami mělo vyústit do porovnání jejich výsledků na přehledném formátu. Konstatování, že současné rozmístění pracovišť je vyhovující je nedostatečné, toto je pak nutno pracně kontrolovat. V DP by se neměly vyskytovat chyby v označování obráb. strojů- viz odvalovací soustruh a j. v seznamu strojů str. 43.V ekonom. hodnocení je chybně uvažována návratnost z uspořených mzdových nákladů a ceny vrat.Návratnost se musí určovat porovnáním nákladů na investici a přínosem investice /ziskem/.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64530