DOBIÁŠ, P. Postkvantová kryptografie na platformě FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Malina, Lukáš

Diplomová práce se zabývá implementací postkvantové kryptografie na platformě FPGA. V práci bylo vybráno schéma Crystals-KYBER, které bylo úspěšně a efektivně implementováno na platformu FPGA a otestováno na programovatelných síťových kartách s deskou Virtex Ultrascale+. Zadání práce bylo zcela splněno. Dosažené výsledky byly vhodně prezentovány pomocí tabulek a grafů. Dále lze ocenit i efektivitu v počtech cyklů, která je srovnatelná s výsledky produkovanými mezinárodními vědeckými týmy. Student byl po dobu řešení práce velmi aktivní. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni s minimem chyb. V použité literatuře je uvedeno celkově jen 15 citací. Nicméně většina referencí je aktuální. Práci hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením 95 bodů / A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Jedlička, Petr

Cílem diplomové práce byla implementace postkvantového kryptografického algoritmu CRYSTALS-Kyber na platformu FPGA. Tento cíl byl i přes náročnost zadání splněn. Student při implementaci systému postupoval systematicky, kdy nejprve navrhnul a odladil dílčí komponenty kryptosystému, následně tyto komponenty integroval do komplexního funkčních celku představujícího celý kryptosystém. Správnou funkcionalitu implementovaného kryptosystému ověřil simulacemi, kdy jeho výstupy porovnal s výstupy referenční implementace v jazyce C od tvůrců kryptosystému. Na závěr byla ověřená implementace integrována do NDK frameworku a úspěšně zprovozněna na síťové kartě obsahující FPGA. Oceňuji studentovu snahu a maximální optimalizaci implementace, kdy s využitím možností paralelizace na FPGA a celkově správným způsobem návrhu digitálního obvodu docílil velmi dobrých výsledků, jež jsou srovnatelné s aktuálními výsledky implementací publikovanými na mezinárodních konferencích. Co se formální stránky týče, práce je psána jasně, přehledně a čtenáři poskytuje jasnou představu o způsobu návrhu. Lze snad vytknout jen několik drobných překlepů v rámci celé práce. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A (97 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 141415